Rynek pracy jako kluczowy obszar polityki państwa w Unii Europejskiej, ze szczególnym uwzględnieniem Polski

WSB-NLU Repository

Show simple item record

dc.contributor.advisor Honkisz, Małgorzata
dc.contributor.author Kiwior, Tomasz
dc.date.accessioned 2015-07-07T09:19:36Z
dc.date.available 2015-07-07T09:19:36Z
dc.date.issued 2015-05-06 21:15:41
dc.identifier.uri http://hdl.handle.net/11199/8662
dc.description.abstract Tematem niniejszej pracy jest „Rynek pracy jako szczególny obszar polityki państwa w Unii Europejskiej, ze szczególnym uwzględnieniem Polski”. Przeprowadzone badania dotyczyły rynku pracy w Unii Europejskiej, a także określenia sytuacji Polski na tle innych krajów europejskich. Opisane zagadnienia mają pozwolić zrozumieć zasady rządzące współcześnie rynkiem pracy. Celem pracy jest ukazanie różnic w zakresie rynków pracy i polityki rynku pracy występujących w krajach Unii Europejskiej z uwzględnieniem Polski. W pracy pozytywnie zweryfikowano hipotezę, iż polityka rynku pracy stanowi kluczową sferę polityki państwa zarówno w Polsce, jak i całej „unijnej” Europie. Na podstawie przeprowadzonej analizy można wysnuć wniosek, iż w kształtowaniu się zasobów siły roboczej zaprezentowanych państw Unii Europejskiej, ważną rolę odgrywają czynniki popytowe i demograficzne, a także udział bezrobotnych i zatrudnionych oraz tempo, w jakim dany kraj się rozwija. Na szczególną uwagę zasługuje tendencja wzrostu aktywności kobiet, aczkolwiek nadal we wszystkich grupach wiekowych ciągle mężczyźni utrzymują wyższy poziom wskaźników. pl
dc.description.abstract The subject of this work is "The labour market as a key area of state policy in the European Union, with particular emphasis on Poland". The study concerns the labour market in the European Union, as well as determines the Polish situation in comparison with other European countries. Described issues allow to understand the rules governing the labour market today. The aim of the work is to show the differences between labour markets and labour market policies occurring in the European Union including Poland. The work positively verifies the hypothesis that labour market policy is a key area of state policy, in both Poland and the whole European Union. On the basis of the analysis, it can be concluded that the main issues affecting the development of the labour force in the presented European countries are demand and demographic factors, the participation of the unemployed and the employed as well as the pace of a given country's growth. Particular attention shall be paid to the tendency of the increase in the women's economic activity, however, taking into consideration all age groups, men still maintain higher rates of labour market indicators. pl
dc.language.iso pl pl
dc.rights licencja niewyłączna
dc.subject rynek pracy pl
dc.subject rynek europejski pl
dc.subject bezrobocie pl
dc.subject Unia Europejska pl
dc.subject zatrudnienie pl
dc.subject aktywność zawodowa pl
dc.subject wskaźniki rynku pracy pl
dc.subject KILM pl
dc.subject polityka rynku pracy pl
dc.subject labour market pl
dc.subject the European market pl
dc.subject unemployment pl
dc.subject European Union pl
dc.subject employment pl
dc.subject economic activity pl
dc.subject labour market indicators pl
dc.subject labour market policy pl
dc.title Rynek pracy jako kluczowy obszar polityki państwa w Unii Europejskiej, ze szczególnym uwzględnieniem Polski pl
dc.title.alternative The labour market as a key area of state policy in the European Union, with particular emphasis on Poland pl
dc.type bachelorThesis pl
dc.date.updated 2015-07-02T12:45:10Z


Files in this item

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record

Search WSB-NLU Repository


Advanced Search

Browse

My Account

Statistics

Info