Działania ograniczające bezrobocie na lokalnym rynku pracy i próba ich oceny na przykładzie Powiatowego Urzędu Pracy w Brzesku

WSB-NLU Repository

Show simple item record

dc.contributor.advisor Gwiżdż, Andrzej
dc.contributor.author Mietła, Krystian
dc.date.accessioned 2015-09-09T12:18:24Z
dc.date.available 2015-09-09T12:18:24Z
dc.date.issued 2015-07-23 05:08:55
dc.identifier.uri http://hdl.handle.net/11199/8695
dc.description.abstract W pracy została zaprezentowana problematyka bezrobocia, jego przyczyn oraz metod ograniczania i łagodzenie jego skutków. Problem ten został przedstawiony oraz zbadany na przykładzie powiatu brzeskiego zlokalizowanego w środkowo-wschodniej części województwa małopolskiego oraz lokalnych metod ograniczania tego zjawiska. Część teoretyczna naświetla tematykę pracy poprzez analizę wyselekcjonowanej literatury przedmiotu. Część badawcza polegała na zebraniu danych źródłowych metodą wywiadów oraz przeprowadzeniu ankiety wśród lokalnych mieszkańców. Głównym celem pracy jest identyfikacja lokalnego rynku pracy oraz ocena działań i poprawności funkcjonowania Powiatowego Urzędu Pracy w Brzesku. Badania ankietowe pozwoliły na zweryfikowanie wcześniej założonych hipotez i dały odpowiedź na wcześniej postawiony cel pracy. Uogólnienia i wnioski jakie wysnuto w całym procesie badania zjawiska bezrobocia na lokalnym rynku pracy w Brzesku i okolicach wynikają również z szeregu obserwacji oraz analiz dokonanych na potrzeby niniejszej pracy. pl
dc.description.abstract The study was presented to the problems of unemployment, its causes and methods of reducing and mitigating its effects. This issue was presented and examined on the example of the Brest district located in the central-eastern part of Malopolska and local methods of reducing this phenomenon. The theoretical work highlights topics through the analysis of selected literature. Hi research was based on source data collected by interviews and carry out a survey among local residents. The main aim of this work is to identify the local labor market and evaluation of activities and the correct functioning of the District Labour Office in Brzesk. A survey made it possible to verify the previously established hypotheses and provided an answer to the above mentioned object of work. Generalizations and conclusions that wysnuto in the whole process of studying the phenomenon of unemployment in the local labor market in Brzesk and the surrounding area also result from a series of observations and analysis made for the purposes of this study. pl
dc.language.iso pl pl
dc.rights licencja niewyłączna
dc.subject zatrudnienie pl
dc.subject gospodarka pl
dc.subject rynek pracy pl
dc.subject wykształcenie pl
dc.subject inflacja pl
dc.subject employment pl
dc.subject economy pl
dc.subject education unemployed pl
dc.subject inflation pl
dc.title Działania ograniczające bezrobocie na lokalnym rynku pracy i próba ich oceny na przykładzie Powiatowego Urzędu Pracy w Brzesku pl
dc.title.alternative Actions to reduce unemployment in the local labor market and to attempt to assess the example of the District Labour Office in Brzesko pl
dc.type bachelorThesis pl
dc.date.updated 2015-09-09T10:20:00Z


Files in this item

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record

Search WSB-NLU Repository


Advanced Search

Browse

My Account

Statistics

Info