Finansowanie systemu oświaty w Polsce na przykładzie Miasta i Gminy Piwniczna-Zdrój

WSB-NLU Repository

Show simple item record

dc.contributor.advisor Głuc, Krzysztof
dc.contributor.author Sikorska, Urszula
dc.date.accessioned 2015-09-10T13:13:11Z
dc.date.available 2015-09-10T13:13:11Z
dc.date.issued 2015-06-30 23:46:29
dc.identifier.uri http://hdl.handle.net/11199/8711
dc.description.abstract Celem niniejszej pracy jest ogólna charakterystyka źródeł finansowania systemu oświaty w Polsce na przykładzie Miasta i Gminy Piwniczna-Zdrój. Na wstępie pracy omówiono akty prawne regulujące system oświaty, rolę szkoły i nauczycieli w świecie współczesnym oraz zwrócono uwagę na rolę i znaczenie oświaty. Kolejno dość szczegółowo omówiono część oświatową subwencji ogólnej. Wyjaśniono znaczenie formalno – prawne, zakres przedmiotowy i algorytm podziału subwencji. Kompleksowo omówiono zadania jednostek samorządu terytorialnego ze wskazaniem konkretnych obowiązków oświatowych pozostających w gestii samorządów terytorialnych. W dalszej części dokonano charakterystyki systemu oświaty na terenie Miasta i Gminy Piwniczna-Zdrój w latach 2012 – 2015, ze szczególnym uwzględnieniem zatrudnienia nauczycieli w podziale na stopnie awansu zawodowego, liczby dzieci objętych obowiązkiem szkolnym oraz wydatków poniesionych na finansowanie placówek oświatowych podległych w/w jednostce samorządu terytorialnego. Opracowanie kończy analiza ekonomicznych skutków zmiany granic administracyjnych Piwnicznej-Zdroju. Dokonano przeliczenia subwencji oświatowej oraz wyliczenia kosztów związanych z systemem wynagradzania nauczycieli zatrudnionych w Zespole Szkolno-Gimnazjalnym w Piwnicznej-Zdroju i Szkole Podstawowej Nr 2 w Piwnicznej-Zdroju. Przedstawiono i opisano również wyniki konsultacji społecznych przeprowadzonych wśród mieszkańców osiedla Kosarzyska. pl
dc.description.abstract The purpose of this work is the general characteristics of the sources of the financing of the educational system in Poland on the example of the Piwniczna-Zdrój Community. At the outset, the work discusses the legal framework governing the education system, the role of schools and teachers in the modern world and the attention on the role and the importance of education. Turn quite details part of the educational subsidy, overall. Explains the importance of formal-legal, scope and the algorithm Division of subsidies. Comprehensively discusses the task of local government units with an indication of the specific responsibilities dependent education under the responsibility of regional and local authorities. In the further part of the education system characteristics have been made within the city and the municipality of Piwniczna-Zdrój in the years 2012-2015, with particular regard to the employment of teachers by degrees of promotion, the number of children covered by the obligation of school and the expenses incurred for the financing of educational institutions subordinated to the in/in a unit of local government. The thesis ends with an analysis of the economic impact of changes in the administrative boundaries Piwniczna-Zdrój. The conversion of the educational subsidy has been made and calculate the costs associated with the system of remuneration of teachers employed in the team Trainer-Secondary in Piwniczna-Zdrój and primary school No. 2 in Piwniczna-Zdrój. Lists and describes the results of the public consultation conducted among the inhabitants of settlements Kosarzyska. pl
dc.language.iso pl pl
dc.rights licencja niewyłączna
dc.rights open access
dc.rights licencja niewyłączna
dc.subject system oświaty pl
dc.subject subwencja oświatowa pl
dc.subject edukacja szkolna pl
dc.subject jednostka samorządu terytorialnego pl
dc.subject finansowanie oświaty pl
dc.subject wydatki bieżące pl
dc.subject nauczyciele pl
dc.subject stopień awansu zawodowego pl
dc.subject education system pl
dc.subject education grants pl
dc.subject school education pl
dc.subject unit of local government pl
dc.subject funding of education pl
dc.subject current expenditure pl
dc.subject teachers pl
dc.subject career level pl
dc.title Finansowanie systemu oświaty w Polsce na przykładzie Miasta i Gminy Piwniczna-Zdrój pl
dc.title.alternative Financing of the Educational System in Poland on the Example of the Piwniczna-Zdrój Community pl
dc.type masterThesis pl
dc.date.updated 2015-09-09T13:07:44Z


Files in this item

This item appears in the following Collection(s)

  • Prace magisterskie [3237]
    [Zgodnie z obowiązującą procedurą nie udostępniamy pełnych wersji prac dyplomowych]
  • Prace dyplomowe wyróżnione - Pełne teksty - Full text [376]
    W tej kolekcji zostały zamieszczone pełne teksty prac dyplomowych studentów wyróżnionych przez Komisję Uczelnianą. Zakres chronologiczny kolekcji obejmuje prace z lat 2008 - 2014 i będzie sukcesywnie uzupełniany o nowe dokumenty.

Show simple item record

Search WSB-NLU Repository


Advanced Search

Browse

My Account

Statistics

Info