Obraz siebie u młodzieży osamotnionej

WSB-NLU Repository

Show simple item record

dc.contributor.advisor Brachowicz, Marta
dc.contributor.author Smaga, Martin
dc.date.accessioned 2015-09-15T10:23:27Z
dc.date.available 2015-09-15T10:23:27Z
dc.date.issued 2015-07-03 16:39:20
dc.identifier.uri http://hdl.handle.net/11199/8714
dc.description.abstract Przedmiotem niniejszej pracy są powiązania pomiędzy obrazem siebie a osamotnieniem u młodzieży. Współcześnie, poczucie osamotnienia jest zjawiskiem powszechnym polegającym nie tylko na braku kontaktów z innymi ludźmi lecz na subiektywnym poczuciu deficytu więzi, zrozumienia, braku wsparcia, bliskości w tych relacjach a także na moralnej i duchowej pustce. Prowadzi to do obniżenia poczucia własnej wartości i egocentryzmu. Nasz obraz siebie jest w dużej mierze uzależniony od jakości relacji społecznych. Negatywny obraz siebie dotyczy głównie poczucia bezwartościowości będącego efektem poczucia osamotnienia. Do ujęcia obrazu siebie zastosowano Tennessee Skalę Obrazu Siebie W.H. Fittsa w opracowaniu Z. Uchnasta, do pomiaru osamotnienia użyto Skalę do Badania Samotności (SBS) Z. Dołęgi oraz dodatkowo zastosowano Ankietę Personalną własnej konstrukcji. W badaniach wzięła udział młodzież szkół ponadgimnazjalnych w wieku od 16 do 19 lat. Grupę badanych stanowiły 243 osoby, w tym 120 kobiet i 123 mężczyzn. Rezultaty przeprowadzonych badań umożliwiają wyciągnięcie następujących wniosków: młodzież o wysokim poziomie osamotnienia charakteryzuje się niskim obrazem siebie, postrzega siebie jako osobę bezwartościową, nie docenia własnych sukcesów i nie akceptuje siebie. Natomiast młodzież nie doświadczająca poczucia osamotnienia posiada pozytywny obraz własnej osoby oraz poczucie akceptacji ze strony innych. pl
dc.description.abstract The main aim of this research is to examine the issue if Self-Concept is relevant to loneliness in adolescents. Nowadays, the feeling of loneliness is a common phenomenon consisting of not only on the lack of contact with other people but on the subjective sense of deficit relationship, understanding, lack of support, intimacy in these relations as well as moral and spiritual emptiness. This results in lower self-esteem and self-centeredness. Our self-image is dependent on the quality of social relations. Negative self-image relates mainly to the feeling of worthlessness that is the result of feelings of loneliness. In order to approach verify hypotheses following methods were employed: Tennessee Self-Concept Scale W.H. Fitts (TSCS) in the Polih study Z. Uchnast, to measure the feeling of loneliness the Scale for Measuring Loneliness (SBS) by Z. Dołęga. Additionally was used self-designed Personal Questionnaire. A group of 243 students beetwen ages 16 to 19 participated in the current study. The results of this research make it possible to draw the following conclusions: adolescents with a high level of loneliness is characterized by low self-image, see themselves as worthless, underestimate their own successes and they don’t accept themselves. In contrast, adolescents which don’t experience feelings of loneliness have a positive self-image and sense of acceptance by others. pl
dc.language.iso pl pl
dc.rights licencja niewyłączna
dc.subject obraz siebie pl
dc.subject osamotnienie pl
dc.subject samotność pl
dc.subject młodzież pl
dc.subject self-image pl
dc.subject isolation pl
dc.subject loneliness pl
dc.subject adolescent pl
dc.title Obraz siebie u młodzieży osamotnionej pl
dc.title.alternative Self image in a lonely youth pl
dc.type masterThesis pl
dc.date.updated 2015-09-09T10:38:26Z


Files in this item

This item appears in the following Collection(s)

  • Prace magisterskie [3237]
    [Zgodnie z obowiązującą procedurą nie udostępniamy pełnych wersji prac dyplomowych]

Show simple item record

Search WSB-NLU Repository


Advanced Search

Browse

My Account

Statistics

Info