Platforma Obywatelska na tle polskich partii politycznych

WSB-NLU Repository

Show simple item record

dc.contributor.advisor Głuc, Krzysztof
dc.contributor.author Szczepaniak, Sławomir
dc.date.accessioned 2015-09-21T12:56:29Z
dc.date.available 2015-09-21T12:56:29Z
dc.date.issued 2015-06-28 09:34:14
dc.identifier.uri http://hdl.handle.net/11199/8720
dc.description.abstract W niniejszej pracy, pt.: „Platforma Obywatelska na tle polskich partii politycznych” omówiono szereg zagadnień wiążących się z działalnością partii w ogóle, które funkcjonują na polskiej scenie politycznej, przy czym główny akcent został położony na przybliżenie najważniejszych kwestii dotyczących Platformy Obywatelskiej. Główny problem tej pracy przyjął formę pytania: jakie są szanse wyborcze dla Platformy Obywatelskiej w zbliżających się wyborach parlamentarnych w 2015 roku? Jest to szczególnie istotne wobec wyboru prezydenta RP w 2015 r. wywodzącego się z najsilniejszej partii opozycyjnej. Hipoteza robocza przyjęła następującą postać: Platforma Obywatelska w najbliższych wyborach parlamentarnych obejmie funkcję najsilniejszej opozycji, która będzie starała się odzyskać utracone poparcie społeczne. Problem tej pracy oraz hipoteza badawcza rozwiązane zostaną za pomocą metody empirycznej oraz analizy i syntezy. Ponadto zastosowano metody wzbogacające, jak: badanie dokumentów, badanie opinii, badanie literaturowe. Zawartość tematyczna niniejszej pracy została tak skonstruowana, aby najpełniej zaprezentować całokształt zagadnień odnoszących się do problemu i hipotezy badawczej, które z kolei mają odniesienie do Platformy Obywatelskiej, jako najważniejszej partii w polskim parlamencie. Ostatnie wydarzenia polityczne w naszym kraju skłaniają do podjęcia szerszych refleksji dotyczących przyszłości Platformy, która boryka się obecnie z problemami wizerunkowymi, odnotowując poważny spadek w notowaniach sondażowych. Sporą niewiadomą jest ruch społeczny Pawła Kukiza, który może wprowadzić do parlamentu swoją reprezentację. pl
dc.description.abstract The thesis "Civic Platform Against Polish Political Parties" discusses a number of issues related party system in Poland with the main focus on the Civic Platform. The main problem of this work was expressed in the following question: what are the election chances for Civic Platform in the upcoming parliamentary elections in 2015? This is particularly important in the context of presidential elections in 2015 won by a candidate from the strongest opposition party. The working hypothesis adopted the following form: Civic Platform in the next parliamentary elections will feature the strongest opposition, which will try to recover lost public support. The problem of this work and the research hypothesis will be solved by using empirical methods and the analysis and synthesis. In addition, enrichment methods were used, such as: research papers, survey, study literature. The contents of this paper has been designed to most fully present all issues related to the problem and research hypothesis, which in turn have a reference to the Civic Platform as the most important party in the Polish parliament. Recent political developments in our country tend to take a broader reflection on the future of the Platform, which is now facing problems by image, noting the serious decline in the quotations survey. A large unknown is the social movement of Paweł Kukiz, which can introduce to the parliament their representation. pl
dc.language.iso pl pl
dc.rights licencja niewyłączna
dc.subject partia polityczna pl
dc.subject program partii pl
dc.subject funkcje partii pl
dc.subject scena polityczna pl
dc.subject aktorzy sceny politycznej pl
dc.subject wybory pl
dc.subject political part pl
dc.subject political program pl
dc.subject party functions pl
dc.subject political scene pl
dc.subject actors of the political scene pl
dc.subject elections pl
dc.title Platforma Obywatelska na tle polskich partii politycznych pl
dc.title.alternative Civic Platform Against Polish Political Parties pl
dc.type masterThesis pl
dc.date.updated 2015-09-11T10:05:27Z


Files in this item

This item appears in the following Collection(s)

  • Prace magisterskie [3237]
    [Zgodnie z obowiązującą procedurą nie udostępniamy pełnych wersji prac dyplomowych]

Show simple item record

Search WSB-NLU Repository


Advanced Search

Browse

My Account

Statistics

Info