Polska polityka prorodzinna na tle doświadczeń wybranych krajów Unii Europejskiej

WSB-NLU Repository

Show simple item record

dc.contributor.advisor Hernas, Adam
dc.contributor.author Wiśniak, Justyna
dc.date.accessioned 2015-12-10T10:53:27Z
dc.date.available 2015-12-10T10:53:27Z
dc.date.issued 2015-06-26 11:45:53
dc.identifier.uri http://hdl.handle.net/11199/8740
dc.description.abstract Praca ta jest próbą analizy polityki prorodzinnej w Polsce na tle wybranych krajów UE. Dowodzi ona potrzeby prowadzenia dobrej polityki prorodzinnej w Polsce, wynikającej z pełnionych przez rodzinę społecznych funkcji o fundamentalnym znaczeniu dla potencjału narodowego. Zwraca uwagę na takie czynniki, jak: struktura rodziny, jej potrzeby i funkcje. W kryzysie rodziny upatruje się źródła wielu problemów społecznych. Zatem istnieje potrzeba prowadzenia aktywnej polityki wsparcia rodzin, zorientowanej na umacnianie jej podmiotowości przy współpracy instytucjonalnej i międzyresortowej, zwłaszcza w obliczu wpływu zachodnioeuropejskich trendów. Stąd głównym celem pracy jest zbadanie na ile ten postulat jest realizowany w ramach polskiej polityki prorodzinnej. Pierwszy rozdział pracy - teoretyczny wskazuje na potrzebę przybliżenia zagadnień związanych z polityką na rzecz rodziny. Drugi rozdział skupia uwagę czytelnika na głównych aspektach polityki prorodzinnej w takich krajach, jak: Francja, Niemcy i Wielka Brytania. Zastosowana analiza porównawcza ma na celu zobrazowanie konkretnych propozycji rozwiązań stosowanych przez te kraje, które mogą być przeniesione na polski grunt. Trzeci rozdział – empiryczny jest poświęcony relacji państwa polskiego do rodzin, uwikłanych często w poważne problemy społeczne. Zamieszczone w nim przykłady poruszają zagadnienia, które można podzielić na dwie grupy. Pierwsza z nich obejmuje informacje, które dowodzą, że w kwestii polityki prorodzinnej istnieją oczekiwania obywateli, kierowane zarówno do państwa, jak i organizacji pozarządowych. Druga zaś zawiera opinie zachęcające do dyskusji nad przyszłością polityki prorodzinnej w Polsce, uwzględniającej propozycje zmian w tym zakresie oraz zachodnioeuropejskie rozwiązania. pl
dc.description.abstract This thesis attempts to analyze pro-family policy in Poland against selected European Union countries. It proves how important is to pursue pro-family policy in Poland, resulted from social functions of the family of fundamental importance for national potential. It draws attention to elements such as: family structure, its functions and needs. The family crisis is the root of many social problems. Therefore there is a need of active family support policy, oriented towards family empowerment, based on institutional and interdepartmental cooperation. Hence, the main aim of this study is exploration to what extent this postulate is realized in terms of polish pro-family policy. The first chapter has theoretical character and highlights the need for familiarization with pro-family policy themes. The second chapter focuses on main aspects of pro-family policy in such countries as: France, Germany and Great Britain. Benchmarking found in this chapter has serve the purpose of presenting in detail suggestions of solutions applied by those countries, which may be adapted to Polish reality. The third chapter, empirical, is dedicated to relations between welfare state and family, often affected by social problems. It contains examples of important issues, which can be divided into two groups. In the first group there is information being a proof of serious expectations of pro-family policy, directed towards government and non-governmental organizations. In the second group there are opinions inviting to discussions about future of the pro-family policy in Poland, taking into account propositions of changes in that matter, also based on Western European solutions. pl
dc.language.iso pl pl
dc.rights open access
dc.rights licencja niewyłączna
dc.subject rodzina pl
dc.subject polityka prorodzinna pl
dc.subject funkcje pl
dc.subject instrumenty pl
dc.subject rodzaje polityki prorodzinnej pl
dc.subject organy polityki prorodzinnej pl
dc.subject świadczenia rodzinne pl
dc.subject family pl
dc.subject pro-family policy pl
dc.subject functions pl
dc.subject instruments and types of pro-family policy pl
dc.subject pro-family policy authorities pl
dc.subject family benefits pl
dc.title Polska polityka prorodzinna na tle doświadczeń wybranych krajów Unii Europejskiej pl
dc.title.alternative Polish pro-family policy against the background of experiences in selected European countries pl
dc.type bachelorThesis pl
dc.date.updated 2015-10-02T09:06:24Z


Files in this item

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record

Search WSB-NLU Repository


Advanced Search

Browse

My Account

Statistics

Info