Polityka państwa polskiego wobec niepełnosprawności na podstawie działań na terenie powiatu nowosądeckiego

WSB-NLU Repository

Show simple item record

dc.contributor.advisor Głuc, Krzysztof
dc.contributor.author Igielska-Machaj, Anna
dc.date.accessioned 2015-12-13T11:02:46Z
dc.date.available 2015-12-13T11:02:46Z
dc.date.issued 2015-06-27 11:21:56
dc.identifier.uri http://hdl.handle.net/11199/8761
dc.description.abstract Jedną z istotnych kwestii społecznych jest problem niepełnosprawności, osoby o ograniczonej sprawności narażone są na dyskryminację oraz wykluczenie społeczne. Niepełnosprawność, jako wynik trwałego uszkodzenia ciała czy psychiki, może stać się źródłem wielu trudności w życiu człowieka. Napotykane w codzienności wszelkiego rodzaju bariery utrudniają lub uniemożliwiają osobom niepełnosprawnym samodzielne i aktywne życie zgodne z ich predyspozycjami i ambicjami. Obecnie w Polsce można zauważyć coraz powszechniejsze rozumienie niepełnosprawności w kategoriach społecznych. Dlatego tak ważna jest poprawa dostępności dla osób niepełnosprawnych różnych sektorów życia, bez pomocy państwa osoby te nie są w stanie samodzielnie rozwiązać wielu swoich problemów życiowych. Celem pracy jest analiza działań państwa polskiego oraz samorządu lokalnego na przykładzie Powiatu Nowosądeckiego w procesie pełnej integracji osób niepełnosprawnych ze społeczeństwem. Zaprezentowane zostały zadania realizowane przez Powiat Nowosądecki ze środków PFRON na rehabilitację społeczną i zawodową osób niepełnosprawnych oraz specjalistyczne programy adresowane do różnych środowisk osób niepełnosprawnych z uwzględnieniem w szczególności pilotażowego programu „Aktywny samorząd”. pl
dc.description.abstract One of the most significant social issues is the problem of handicapped people. People with disabilities suffer from discrimination or social exclusion. Disability or handicap, as a result of a permanent injury or a mental disorder, can become a source of numerous troubles in human life. Any kind of limit or a barrier makes disabled people unable to live independently or actively according to their ambitions or skills. Nowadays in Poland common understanding of handicap can be observed and it regards many social categories. Therefore, improving of availability for disabled people to different life sectors seems to be so significant. Without the government assistance and support these people are not able to solve many of their problems. The aim of this work is to analyze activities of polish government and local authorities with regard to the Nowy Sącz County as a process of full integration of disabled and handicapped people with the rest of the community. Tasks realized by the Nowy Sącz County as local authorities with PEFRON financial support concerning social rehabilitation and occupation programs for disabled people including pilot program “ Active local government” have been presented in this thesis. pl
dc.language.iso pl pl
dc.rights licencja niewyłączna
dc.subject osoby niepełnosprawne pl
dc.subject wsparcie pl
dc.subject wykluczenie pl
dc.subject programy specjalistyczne pl
dc.subject działania powiatu pl
dc.subject inkluzja osób niepełnosprawnych pl
dc.subject aktywność pl
dc.subject niepełnosprawność pl
dc.subject pomoc pl
dc.subject disabled pl
dc.subject handicapped pl
dc.subject support pl
dc.subject exclusion pl
dc.subject specialists programs pl
dc.subject district unit activities pl
dc.subject inclusion of disabled people pl
dc.subject activity pl
dc.subject disability pl
dc.subject assistance pl
dc.title Polityka państwa polskiego wobec niepełnosprawności na podstawie działań na terenie powiatu nowosądeckiego pl
dc.title.alternative Polish State Policy Towards People with Disabilities on the Example of Activities of the Nowy Sącz County pl
dc.type masterThesis pl
dc.date.updated 2015-10-02T09:02:12Z


Files in this item

This item appears in the following Collection(s)

  • Prace magisterskie [3237]
    [Zgodnie z obowiązującą procedurą nie udostępniamy pełnych wersji prac dyplomowych]

Show simple item record

Search WSB-NLU Repository


Advanced Search

Browse

My Account

Statistics

Info