Funkcjonowanie samorządu terytorialnego na przykładzie gminy Podegrodzie. Wybrane zagadnienia

WSB-NLU Repository

Show simple item record

dc.contributor.advisor Hernas, Adam
dc.contributor.author Jeż, Ewelina
dc.date.accessioned 2015-12-17T14:57:12Z
dc.date.available 2015-12-17T14:57:12Z
dc.date.issued 2015-09-30 12:01:42
dc.identifier.uri http://hdl.handle.net/11199/8794
dc.description.abstract Celem pracy jest przedstawienie funkcjonowania samorządu terytorialnego w Polsce na przykładzie gminy Podegrodzie. Współczesna działalność gminy dotyczy różnych obszarów ludzkiej aktywności. Stąd w pracy skupiono się jedynie na wybranych zagadnieniach z zakresu działalności tej jednostki samorządu terytorialnego. Praca składa się z trzech rozdziałów. Rozdział pierwszy pracy zawiera genezę samorządu terytorialnego w Polsce. Rozdział drugi opisuje zakres działania i zadania gminy jako podstawowej jednostki samorządu terytorialnego. Rozdział trzeci to szczegółowa analiza wykonywania niektórych zadań administracji samorządowej na szczeblu gminy. W pracy wykorzystano pozycje naukowe, obowiązujące akty prawne, w tym akty prawa miejscowego wydane przez organy gminy Podegrodzie, a także źródła internetowe. pl
dc.description.abstract The aim of this thesis is to present the functioning of local government in Poland on example of the Podegrodzie Commune. Contemporary activities of the commune covers various areas of human activity. Therefore, this thesis is focused only on some selected issues from the range of this particular local government unit. The thesis consists of three chapters. The first chapter presents the genesis of the territorial government in Poland. The second one describes the scope of activity and the tasks of commune as a basic unit of local government. The third chapter shows a detailed analysis of some tasks of local government at the municipal level. In the thesis have been used the scientific publications, the existing legal acts, including the local government acts issued by the authorities of the Podegrodzie commune, as well as the Internet sources. pl
dc.language.iso pl pl
dc.rights licencja niewyłączna
dc.subject administracja publiczna pl
dc.subject samorząd terytorialny pl
dc.subject gmina pl
dc.subject rada gminy pl
dc.subject wójt pl
dc.subject urząd gminy pl
dc.subject public administration pl
dc.subject local government pl
dc.subject commune pl
dc.subject commune council pl
dc.subject mayor pl
dc.subject commune office pl
dc.subject the budget of the commune pl
dc.subject budżet gminy pl
dc.title Funkcjonowanie samorządu terytorialnego na przykładzie gminy Podegrodzie. Wybrane zagadnienia pl
dc.title.alternative Functioning of local government: the example of the Podegrodzie Commune. Selected issues pl
dc.type bachelorThesis pl
dc.date.updated 2015-12-10T14:57:39Z


Files in this item

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record

Search WSB-NLU Repository


Advanced Search

Browse

My Account

Statistics

Info