Aktywne formy przeciwdziałania i ograniczania bezrobocia na przykładzie powiatu brzeskiego

WSB-NLU Repository

Show simple item record

dc.contributor.advisor Gwiżdż, Andrzej
dc.contributor.author Łopatka-Wróbel, Marta
dc.date.accessioned 2015-12-19T11:39:55Z
dc.date.available 2015-12-19T11:39:55Z
dc.date.issued 2015-10-30 19:04:27
dc.identifier.uri http://hdl.handle.net/11199/8803
dc.description.abstract Bezrobocie jest jednym z najpoważniejszych problemów społecznych. Celem pracy jest przedstawienie aktywnych form przeciwdziałania i ograniczania bezrobocia na przykładzie powiatu brzeskiego. Struktura pracy składa się z trzech rozdziałów. W rozdziale pierwszym przedstawiono najważniejsze zagadnienia dotyczące bezrobocia: definicje i rodzaje, przyczyny i konsekwencje oraz metody jego pomiaru. Rozdział drugi koncentruje się na identyfikacji sposobów przeciwdziałania bezrobociu w Polsce. Omówiono tu działania instytucji rynku pracy w zakresie aktywizacji zawodowej, a także dokonano opisu poszczególnych aktywnych form przeciwdziałania bezrobociu, takich jak: staże i przygotowanie zawodowe, prace interwencyjne i roboty publiczne, pośrednictwo pracy i poradnictwo zawodowe, Kluby Pracy, subsydiowanie zatrudnienia, doradztwo dla pracodawców, oraz pomoc finansowa na rozpoczęcie działalności gospodarczej. W rozdziale trzecim dokonano charakterystyki sfery społeczno-gospodarczej powiatu brzeskiego. Przedstawiono tu w szczególności analizę, przeprowadzonej ankiety oraz sformułowano wnioski końcowe. pl
dc.description.abstract Synopsis Unemployment is one of the most serious social problems. The goal of this project is to present the active forms of preventing and reducing unemployment at the example of the Brzeski district. The structure of the work consists of three chapters. The first chapter presents the most important issues regarding unemployment such as: definitions and types, causes and consequences, and methods of its measurement. The second chapter focuses on identifying ways of combating unemployment in Poland. Discussed here are the actions of the labour market institutions in the field of vocational activation, as well as the description of the individual active forms of counteracting unemployment, such as: internships and vocational training, intervention works and public works, job placement and counselling, Job Clubs, subsidized employment, advice for employers, and financial assistance to help start a business. The third chapter characterizes the socio-economic class of the Brzeski district. Also, the chapter presents the analysis of a survey and formulates conclusions. pl
dc.language.iso pl pl
dc.rights licencja niewyłączna
dc.subject bezrobocie pl
dc.subject powiat brzeski pl
dc.subject aktywizacja bezrobotnych pl
dc.subject aktywne formy przeciwdziałania bezrobociu pl
dc.subject Keywords: unemployment pl
dc.subject Brzeski district pl
dc.subject activation of the unemployed pl
dc.subject active forms of preventing unemployment pl
dc.subject PUP pl
dc.subject District Labour Office (PUP) pl
dc.title Aktywne formy przeciwdziałania i ograniczania bezrobocia na przykładzie powiatu brzeskiego pl
dc.title.alternative Title Active forms of preventing and reducing unemployment at the example of the Brzeski district pl
dc.type bachelorThesis pl
dc.date.updated 2015-12-10T14:35:31Z


Files in this item

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record

Search WSB-NLU Repository


Advanced Search

Browse

My Account

Statistics

Info