Identyfikacja i ocena działań Powiatowego Urzędu Pracy dla Powiatu Nowosądeckiego w zakresie przeciwdziałania bezrobociu w latach 2010-2013

WSB-NLU Repository

Show simple item record

dc.contributor.advisor Gwiżdż, Andrzej
dc.contributor.author Żelasko, Beata
dc.date.accessioned 2015-12-19T11:46:52Z
dc.date.available 2015-12-19T11:46:52Z
dc.date.issued 2015-10-09 01:45:58
dc.identifier.uri http://hdl.handle.net/11199/8805
dc.description.abstract Praca dotyczy problematyki bezrobocia na lokalnym rynku pracy. Bezrobocie jest zjawiskiem wieloaspektowym, stąd w części teoretycznej przedstawiona została istota bezrobocia, jego klasyfikacja oraz podstawowe teorie. Poruszone zostały ekonomiczne i społeczne koszty bezrobocia. Przedstawiono grupy osób szczególnie narażone na utratę pracy. Celem badawczym pracy było przedstawienie i ocena działań, które Powiatowy Urząd Pracy dla Powiatu Nowosądeckiego podejmuje dla obniżenia poziomu bezrobocia. W części empirycznej zgromadzono potrzebne dane za pomocą badania ankietowego na osobach bezrobotnych z powiatu nowosądeckiego. Zidentyfikowano rodzaj oraz częstotliwość działań aktywizacyjnych. Uzyskano opinię bezrobotnych na temat form oferowanej pomocy. Pozyskane wyniki były podstawą do weryfikacji postawionych hipotez. Pozwoliła ona dokonać oceny działań Powiatowego Urzędu Pracy w zakresie zwalczania bezrobocia w powiecie nowosądeckim. pl
dc.description.abstract The master`s thesis deals with the issues of unemployment in the local labor market. Unemployment is a multi-faceted phenomenon, hence the theoretical part presents the essence of unemployment, its classification and basic theories. Also economic and social costs of unemployment were taken into consideration. There were presented a groups of people who are particularly most vulnerable to losing their jobs. The aim of the study was to research and evaluate activities that the District Labour Office for Nowy Sacz District take to reduce the level of unemployment. The empirical part contains necessary data which were collected by surveys from unemployed people from in Nowy Sacz district. It identifies the type and frequency of activation activities and gives opinions about forms of offered assistance. The obtained results became a base for the verification of main hypotheses. This allowed to assess the activities which District Labour Office undertakes to decrease unemployment in the Nowy Sacz district. pl
dc.language.iso pl pl
dc.rights licencja niewyłączna
dc.subject rynek pracy pl
dc.subject bezrobocie pl
dc.subject bezrobotny pl
dc.subject działania aktywizacyjne pl
dc.subject badania ankietowe pl
dc.subject Powiatowy Urząd Pracy dla Powiatu Nowosądeckiego pl
dc.subject labor market pl
dc.subject unemployment pl
dc.subject unemployed pl
dc.subject activation activities pl
dc.subject surveys pl
dc.subject District Labour Office for Nowy Sacz District pl
dc.title Identyfikacja i ocena działań Powiatowego Urzędu Pracy dla Powiatu Nowosądeckiego w zakresie przeciwdziałania bezrobociu w latach 2010-2013 pl
dc.title.alternative Identification and assessment of activities which were undertaken by District Labour Office for Nowy Sacz District against unemployment in years 2010-2013 pl
dc.type masterThesis pl
dc.date.updated 2015-12-10T14:57:22Z


Files in this item

This item appears in the following Collection(s)

  • Prace magisterskie [3237]
    [Zgodnie z obowiązującą procedurą nie udostępniamy pełnych wersji prac dyplomowych]

Show simple item record

Search WSB-NLU Repository


Advanced Search

Browse

My Account

Statistics

Info