Podatki dochodowe jako źródło dochodów budżetu państwa w latach 2009-2013

WSB-NLU Repository

Show simple item record

dc.contributor.advisor Sokołowska-Woźniak, Justyna
dc.contributor.author Szczerba, Wioletta
dc.date.accessioned 2016-01-03T10:19:16Z
dc.date.available 2016-01-03T10:19:16Z
dc.date.issued 2015-07-31 11:53:55
dc.identifier.uri http://hdl.handle.net/11199/8845
dc.description.abstract Tematyka niniejszej pracy skupia się wokół podatków jako dochodów budżetu państwa. Celem pracy jest określenie roli podatku dochodowego w kształtowaniu budżetu państwa. Zastosowaną metodą jest analiza porównawcza podatku dochodowego od osób fizycznych i podatku dochodowego od osób prawnych na tle innych dochodów budżetu w latach 2009-2013. Praca zbudowana jest z czterech rozdziałów, przy czym trzy pierwsze stanowią teoretyczne przedstawienie zagadnienia natomiast rozdział czwarty zawiera jego analizę. Jeśli chodzi o kolejność zaprezentowanych treści to w rozdziale pierwszym omówiłam gospodarkę budżetową państwa, ukazałam procedurę uchwalania budżetu państwa, wyjaśniłam jego cechy oraz podstawowe zasady i funkcje budżetowe. Drugi rozdział zawiera charakterystykę wpływów budżetowych, klasyfikację dochodów budżetu państwa, a także definicję i cechy podatków. Kolejny rozdział przedstawia funkcjonowanie podatku dochodowego od osób fizycznych i prawnych. Na wstępie zostało wyjaśnione pojęcie dochodu, będącego przedmiotem opodatkowania, a następnie scharakteryzowałam elementy składowe tych dwóch podatków. Rozdział czwarty w ujęciu praktycznym ukazuje strukturę dochodów budżetowych w latach 2009-2013. Na początku tego rozdziału krótkiej analizie zostały poddane wszystkie dochody budżetowe, by następnie móc pokazać strukturę wpływów z podatku dochodowego od osób fizycznych i prawnych. W efekcie ukazałam poziom wpływów z tych dwóch podatków, jako podatków dochodowych, gdyż są ważnym i stabilnym źródłem kształtowania dochodów budżetu centralnego. pl
dc.description.abstract The subject of this work is centered around tax as income of the state budget, while the aim of the study is to determine the role of income tax in shaping the state budget. Followed by comparative analysis of income tax from individuals and corporate income tax from legal persons against others in 2009-2013. The work is composed of four chapters, the first three issues are the theoretical presentation and chapter four provides his analysis. When it comes to the order of content presented in the first chapter, I discussed the economy of the state budget, was released procedure for adoption of the state budget, explained its features and basic principles and budgetary functions. The second chapter deals with the characteristics of budget revenues, classification of state budget revenues, as well as the definition and characteristics of taxes. The next chapter describes the operation of income tax on natural persons and legal entities. At the outset, it explained the concept of income, which is the subject of taxation, then described the components of these two taxes. The fourth chapter in practical terms shows the structure of budget revenues in 2009-2013. At the beginning of this chapter a brief analysis have been subjected to all budgetary revenue would then be able to show the structure of revenues from income tax from individuals and legal entities. The result appeared to level revenue from these two taxes, as income taxes because they are important and stable source of income formation of the central budget. pl
dc.language.iso pl pl
dc.rights licencja niewyłączna
dc.subject budżet państwa pl
dc.subject dochody budżetowe pl
dc.subject wpływy budżetowe pl
dc.subject podatek pl
dc.subject podatek dochodowy od osób fizycznych pl
dc.subject podatek dochodowy od osób prawnych pl
dc.subject state budget pl
dc.subject budget revenues pl
dc.subject budget revenues pl
dc.subject tax pl
dc.subject income tax from individuals pl
dc.subject corporate tax pl
dc.title Podatki dochodowe jako źródło dochodów budżetu państwa w latach 2009-2013 pl
dc.title.alternative Income taxes as a source of state budget revenues in 2009-2013 pl
dc.type masterThesis pl
dc.date.updated 2015-12-22T11:08:56Z


Files in this item

This item appears in the following Collection(s)

  • Prace magisterskie [3237]
    [Zgodnie z obowiązującą procedurą nie udostępniamy pełnych wersji prac dyplomowych]

Show simple item record

Search WSB-NLU Repository


Advanced Search

Browse

My Account

Statistics

Info