Rola menedżera zarządzającego zasobami ludzkimi w małym przedsiębiorstwie handlowym „Bomir”

WSB-NLU Repository

Show simple item record

dc.contributor.advisor Sidor, Maria
dc.contributor.author Warchoł, Bartłomiej
dc.date.accessioned 2016-01-03T10:59:55Z
dc.date.available 2016-01-03T10:59:55Z
dc.date.issued 2015-09-14 13:23:34
dc.identifier.uri http://hdl.handle.net/11199/8866
dc.description.abstract Praca pokazuje problem zarządzania mała firmą, gdzie najbardziej istotna jest rola menedżera, jako osoby zarządzającej mała grupą pracowników. Celem niniejszej pracy jest przedstawienie roli i funkcji menedżera zarządzającego zasobami ludzkimi na przykładzie przedsiębiorstwa handlowego BOMIR, ocena jego wpływu na funkcjonowanie przedsiębiorstwa oraz próba określenia czy wiedza i umiejętne zarządzanie zasobami ludzkimi wpływa na prawidłowe funkcjonowanie przedsiębiorstwa. Prezentowana praca jest również próbą zbadania realizowanych procesów ZZL w organizacji BOMIR. Hipoteza główna: Menedżer ZZL w firmie BOMIR, pełniąc różne funkcje dobrze realizuje cele firmy, dzięki odpowiedniemu podejściu do zatrudnionego personelu. Praca składa się z czterech rozdziałów. Pierwszy z nich w sposób szczegółowy przedstawia charakterystykę i specyfikę funkcjonowania małych i średnich przedsiębiorstw. W drugim rozdziale dokonano charakterystyki menedżera w firmach z obszaru MŚP. Trzeci rozdział został poświęcony opisowi badanej firmy. W czwartym przeprowadzono analizę wyników badań nad tezą pracy w firmie BOMIR. pl
dc.description.abstract The work shows problem of the management in small company, where the role of the manager, as a managing person is the most important in small group of employees. Introducing to the role and the function the manager managing human resources is a purpose of this work on the example of a BOMIR commercial enterprise, the evaluation of his influence on functioning of the enterprise and the attempt to determine or the knowledge and competent the personnel management influences correct functioning of the enterprise. The presented work is also an attempt to examine ZZL processes carried out in the BOMIR organization. Main hypothesis: ZZL Manager in the BOMIR company, performing different functions in his well accomplishing purposes of the company, thanks to the proper attempt at the employed staff. The work consists of four chapters. First from them in the detailed way is presenting characteristics and the specificity of functioning of small and medium enterprises. In the second chapter they made the characterization of the manager in names from area MŚP. The third chapter was devoted to the description of the studied name. In fourth an analysis of the results of the research on the thesis of the work was conducted in the BOMIR company. pl
dc.language.iso pl pl
dc.rights licencja niewyłączna
dc.subject cechy menedżera pl
dc.subject style kierowania pl
dc.subject zarządzanie zasobami ludzkimi pl
dc.subject features of managers pl
dc.subject styles of drives pl
dc.subject management human resources pl
dc.subject mała firma pl
dc.subject small firm pl
dc.title Rola menedżera zarządzającego zasobami ludzkimi w małym przedsiębiorstwie handlowym „Bomir” pl
dc.title.alternative Role of the manager managing human resources in a small commercial enterprise “Bomir” pl
dc.type masterThesis pl
dc.date.updated 2015-12-17T13:37:50Z


Files in this item

This item appears in the following Collection(s)

  • Prace magisterskie [3237]
    [Zgodnie z obowiązującą procedurą nie udostępniamy pełnych wersji prac dyplomowych]

Show simple item record

Search WSB-NLU Repository


Advanced Search

Browse

My Account

Statistics

Info