Od pomysłu do biznesu. Wykorzystanie środków unijnych na obszarach wiejskich

WSB-NLU Repository

Show simple item record

dc.contributor.advisor Sokołowska-Woźniak, Justyna
dc.contributor.author Igielska, Monika
dc.date.accessioned 2016-01-03T11:05:15Z
dc.date.available 2016-01-03T11:05:15Z
dc.date.issued 2015-09-22 20:36:25
dc.identifier.uri http://hdl.handle.net/11199/8872
dc.description.abstract Od chwili wstąpienia Polski do Unii Europejskiej pojawiła się możliwość pozyskiwania środków finansowych, które przyczyniają się do rozwoju i wzrostu gospodarczego naszego kraju. Co kilka lat tworzone są programy określające konkretne formy pomocy między innymi dla gmin, powiatów, ale także dla pojedynczych jednostek. Praca przedstawia problematykę pozyskiwania środków unijnych na rozpoczęcie działalności gospodarczej na obszarach wiejskich. Fundusze te bowiem już od wielu lat są chętnie wykorzystywane przez polskich przedsiębiorców. Scharakteryzowano małopolskie obszary wiejskie oraz problem aktywności zawodowej i przedsiębiorczości ich mieszkańców. Omówione zostały najważniejsze programy dotyczące okresu finansowania, obejmującego lata 2014-2020, które mogą przyspieszyć rozwój gospodarczy polskich wsi. Przedstawiono pomysł na własny biznes, a w badaniach podjęto próbę przygotowania biznes planu, planu finansowego i strategicznego przyszłej działalności. Pod uwagę wzięto również koszt alternatywny ewentualnego samozatrudnienia. Celem pracy jest wskazanie, na jaką pomoc unijną może liczyć mieszkaniec wsi nieposiadający gospodarstwa rolnego oraz przeanalizowanie problemu, czy praca na własny rachunek to lepsza forma zarobkowania niż praca na etacie. pl
dc.description.abstract From the moment of Poland's accession to the European Union there is the possibility of obtaining financial resoureces that contribute to the development and growth of our country. Every few years, programs are created out specific forms of assistance, inter alia, for municipalities, counties, but also for individual units. This paper presents problems of obtaining EU funds to start a business in rural areas. These funds because for many years are often used by Polish entrepreneurs. Characterized Lesser rural areas and the problem of professional activity and entrepreneurship of their citizens. Discussed were the most important programs for the funding period covering the years 2014-2020, which can contribute to the economic development of Polish villages. Present an idea for your own business, and may attempt to prepare a business plan, the financial plan and strategic future activities. It also takes account the opportunity cost of a possible self-employment. The aim of the study is to identify, for which EU aid can rely resident of the village who do not have a farm and to examine the issue of whether self-employment is a better form of income than a full-time job. pl
dc.language.iso pl pl
dc.rights licencja niewyłączna
dc.subject fundusze unijne pl
dc.subject obszary wiejskie pl
dc.subject biznes plan pl
dc.subject EU funds pl
dc.subject rural areas pl
dc.subject business plan pl
dc.title Od pomysłu do biznesu. Wykorzystanie środków unijnych na obszarach wiejskich pl
dc.title.alternative From idea to business. The use of EU funds in rural areas pl
dc.type masterThesis pl
dc.date.updated 2015-12-17T13:37:43Z


Files in this item

This item appears in the following Collection(s)

  • Prace magisterskie [3237]
    [Zgodnie z obowiązującą procedurą nie udostępniamy pełnych wersji prac dyplomowych]

Show simple item record

Search WSB-NLU Repository


Advanced Search

Browse

My Account

Statistics

Info