System motywowania pracowników w firmie OKNOŚWIAT

WSB-NLU Repository

Show simple item record

dc.contributor.advisor Lizak, Jadwiga
dc.contributor.author Pogwizd, Karol
dc.date.accessioned 2016-01-03T11:15:43Z
dc.date.available 2016-01-03T11:15:43Z
dc.date.issued 2015-08-24 12:32:02
dc.identifier.uri http://hdl.handle.net/11199/8877
dc.description.abstract System motywacyjny jest podstawowym warunkiem, przyczyniającym się do poprawy wydajności pracy oraz zadowolenia pracownika. Usatysfakcjonowany pracownik charakteryzuje się większym zaangażowaniem i chętniej podejmuje różne formy aktywizacji zawodowej. Temu zagadnieniu poświęcono niniejszą pracę. Za ogólny cel badawczy przyjęto analizę systemu motywacyjnego pracowników w firmie OKNOŚWIAT, a celem szczegółowym jest analiza opinii grupy badawczej dotycząca motywatorów finansowych oraz pozafinansowych. Grupa badawcza składała się z 20 osób. Większość ankietowanych stanowili mężczyźni, natomiast wiek badanych mieścił się w przedziale 31-40 lat oraz 41-50 lat. W badaniu posłużono się kwestionariuszem ankiety, zawierającym 20 pytań oraz metryczkę. Pytania dotyczyły zagadnień związanych z systemem motywacyjnym i zostały podzielone na 3 części. Pierwsza odnosiła się do kwestii ogólnych związanych z systemem motywacyjnym, druga do motywatorów finansowych i pozafinansowych, natomiast trzecia część miała charakter podsumowania. Wśród ankietowanych najbardziej pożądaną formą motywacji okazała się motywacja finansowa, zaś za najważniejszy motywator finansowy uznano wynagrodzenie oraz premie. Z pozafinansowych sposobów motywacji, które dla ankietowanych mają mniejsze znaczenie, największą wagę respondenci przywiązują do przyjaznej atmosfery w miejscu w pracy oraz sprawiedliwej oceny wykonywanych zadań. pl
dc.description.abstract The incentive system is a crucial aspect influencing workers efficiency and satisfaction in a company. A pleased employee shows a better commitment and is much more likely to take various forms of professional activation. This subject is examined in this work. The general purpose of the study is to analyze the incentive system of the workers in Oknoświat company, while the detailed aim evaluates the responders’ group opinion on financial and non-financial motivators. There were 20 people in the sample size. Most of the respondents were male, and the age of them was between 31-40 years and 41-50 years. A questionnaire was used in the survey, containing 20 questions and the demographics. The questions covered issues related to the incentive system and were divided into 3 parts. The first referred to the general issues regarding the incentive system, the other to financial and non-financial motivators, while the third one was a summary. The most desirable form of incentive, among the respondents, was a financial motivation and as the most important financial motivator indicated salary and bonuses. Among non-financial methods of motivation, which are less important according to the survey, respondents pointed the importance of friendly atmosphere at work and a fair evaluation of their work. pl
dc.language.iso pl pl
dc.rights licencja niewyłączna
dc.subject teorie motywacji pl
dc.subject system motywacyjny pl
dc.subject motywatory finansowe pl
dc.subject motywatory pozafinansowe pl
dc.subject theories of motivation pl
dc.subject incentive system pl
dc.subject motivators financial pl
dc.subject non-financial motivators pl
dc.title System motywowania pracowników w firmie OKNOŚWIAT pl
dc.title.alternative Motivating employees in OKNOŚWIAT company pl
dc.type masterThesis pl
dc.date.updated 2015-12-17T14:14:23Z


Files in this item

This item appears in the following Collection(s)

  • Prace magisterskie [3237]
    [Zgodnie z obowiązującą procedurą nie udostępniamy pełnych wersji prac dyplomowych]

Show simple item record

Search WSB-NLU Repository


Advanced Search

Browse

My Account

Statistics

Info