Zarządzanie jakością w obrocie profesjonalnymi środkami czystości

WSB-NLU Repository

Show simple item record

dc.contributor.advisor Piekarz, Halina
dc.contributor.author Boruch, Anna
dc.date.accessioned 2016-01-03T13:05:58Z
dc.date.available 2016-01-03T13:05:58Z
dc.date.issued 2015-09-07 21:13:44
dc.identifier.uri http://hdl.handle.net/11199/8880
dc.description.abstract Praca ma na celu przeanalizowanie jakości środków czystości, scharakteryzowanie ich istoty i ich dystrybucji na podstawie firmy PERS. Z wykorzystaniem analizy i identyfikacji otoczenia scharakteryzowania jakości w obrocie profesjonalnych środków czystości. Poniższa praca poddaje wnioskowaniu zarządzanie jakością w dystrybucji produktów oferowanych przez firmę PERS. Wszystkie informacje i dane zostały zaczerpnięte z literatury fachowej, a także informacji udostępnionych przez prezesa firmy PERS. Analiza literatury traktuje o rozpoznaniu fundamentalnych pojęć i specjalistycznych badań problematyki. Praca zawiera w sobie wstęp, cztery rozdziały i zakończenie. Rozdział pierwszy zawiera w sobie koncepcję zarządzania jakością, jej istotę i cele, a także zobrazowano jej systemy i zakres oraz zobrazowano podstawowe jej normy. Rozdział drugi zawiera charakterystykę środków czystości. Przedstawiono podstawowe definicje i pojęcia, a także przytoczono zachowanie bezpieczeństwa w obrocie środkami czystości. W rozdziale trzecim przedstawiono firmę PERS. Zaś rozdział czwarty zawiera w sobie identyfikację oceny zarządzania jakością produktów dystrybuowanych przez firmę PERS. pl
dc.description.abstract Quality management in the course of professional cleaning products. Work aims to analyze the quality of cleaning, characterize their nature and their distribution based on the company PERS. With the use of analysis and identification characterize the quality of the environment in the course of professional cleaning. The following work is subjected inference quality management in the distribution of products offered by PERS. All information and data were taken from the literature, as well as information provided by the president of PERS. Analysis of literature is about recognizing the fundamental concepts and specialized research problems. Work includes the introduction, four chapters and a conclusion. The first chapter contains the concept of quality management, its essence and objectives, and illustrated its systems and the range and illustrate its basic standards. The second chapter deals with the characteristics of cleaning. The basic definitions and concepts, as well as maintain the security quoted on the market detergents. The third section gives the company PERS. And the fourth chapter includes the identification of the assessment of quality management products distributed by the company PERS. pl
dc.language.iso pl pl
dc.rights licencja niewyłączna
dc.subject jakość pl
dc.subject zarządzanie jakością pl
dc.subject dystrybucja pl
dc.subject środki czystości pl
dc.subject quality pl
dc.subject quality management pl
dc.subject distribution pl
dc.subject cleaning products pl
dc.subject zarządzanie pl
dc.subject management pl
dc.title Zarządzanie jakością w obrocie profesjonalnymi środkami czystości pl
dc.title.alternative Quality management professional in trade means of purity pl
dc.type bachelorThesis pl
dc.date.updated 2015-12-17T14:12:07Z


Files in this item

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record

Search WSB-NLU Repository


Advanced Search

Browse

My Account

Statistics

Info