Strategia marketingowa i marketing-mix firmy Vestus

WSB-NLU Repository

Show simple item record

dc.contributor.advisor Sokołowska-Woźniak, Justyna
dc.contributor.author Witowska, Justyna
dc.date.accessioned 2016-01-27T10:52:56Z
dc.date.available 2016-01-27T10:52:56Z
dc.date.issued 2015-07-27 18:24:49
dc.identifier.uri http://hdl.handle.net/11199/8886
dc.description.abstract Współczesny rynek odzieżowy jest maksymalnie zapełniony produktami zarówno znanych marek jak i tych mniej wyróżniających się. Wysoka konkurencja i rosnące wymagania sprawiają, że firmy muszą dbać o swój wizerunek oraz walczyć o klientów. Właściwa strategia marketingowa oraz odpowiednie operowanie instrumentami marketingu mix -produktem, ceną, dystrybucją oraz promocją pomagają przedsiębiorstwu w utrzymaniu się na rynku. Praca przedstawia kompleksową analizę strategii marketingowej firmy Vestus oraz przybliżenie problematyki związanej z wykorzystaniem instrumentów-mix w działalności firmy. Składa się z trzech rozdziałów. W pierwszym rozdziale omówione zostały teoretyczne zagadnienia dotyczące marketingu. Przedstawiono w nim definicję, istotę oraz genezę marketingu, zwrócono także uwagę na aspekt zarządzania marketingiem oraz opisano definicję narzędzi marketingowych. Drugi rozdział został poświęcony charakterystyce strategii marketingowej, opisano istotę, rodzaje oraz jej kształtowanie. Na zakończenie rozdziału zostały omówione instrumenty strategiczne. Trzeci rozdział prezentuje historię oraz działalność firmy Vestus. Opisuje jej założenia, a także zwraca uwagę na słabe i mocne strony przedsiębiorstwa. Opisano i dokonano charakterystyki sposobu w jaki firma Vestus wykorzystuję instrumenty marketingu- mix oraz jakie podejmuję działania, aby przebić się na rynku pełnym konkurentów. pl
dc.description.abstract Nowadays clothing market is filled up by products both well-known as well as less distinctive. Because of very big contention and increasing customer requirements, companies have to take care about their image and fight for customers. Right marketing policy and handling of marketing’s-mix products as price, distribution and promotion are these activities whose will help company to stay on market. This thesis presents a comprehensive analysis of Vestus company’s marketing strategy and draw near issues related with the using of mix instruments in company’s business. The first chapter discusses the theoretical issues of marketing. It introduces to the definition, presents the essence and genesis of marketing, draw attention to the aspect of marketing management and describes the definition of marketing tools. The second chapter is devoted to the characteristics of the marketing strategy, describes the essence, types and its development. At the end of the chapter were discussed policy instruments. The third chapter shows the history and activities of the Vestus company. It describes purposes of the company and also draws attention on strengths and weaknesses of the company. This chapter contain also a description of the manner in which the Vestus company embraces instruments of marketing- mix and shows the types of activities, whose provides breaking into a market full of competitors. pl
dc.language.iso pl pl
dc.rights licencja niewyłączna
dc.subject marketing pl
dc.subject marketing mix pl
dc.subject strategia marketingowa pl
dc.subject marketing pl
dc.subject marketing mix pl
dc.subject marketing strategy pl
dc.title Strategia marketingowa i marketing-mix firmy Vestus pl
dc.title.alternative Marketing-mix and marketing strategy on the example of Vestus company pl
dc.type bachelorThesis pl
dc.date.updated 2016-01-12T09:08:44Z


Files in this item

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record

Search WSB-NLU Repository


Advanced Search

Browse

My Account

Statistics

Info