Wykorzystanie funduszy unijnych w procesach inwestycyjnych jednostki samorządu terytorialnego na przykładzie gminy Łososina Dolna w latach 2010-2014

WSB-NLU Repository

Show simple item record

dc.contributor.advisor Reśko, Dariusz
dc.contributor.author Baran, Joanna
dc.date.accessioned 2016-02-06T10:14:27Z
dc.date.available 2016-02-06T10:14:27Z
dc.date.issued 2015-07-24 10:24:23
dc.identifier.uri http://hdl.handle.net/11199/8899
dc.description.abstract Tematem pracy magisterskiej jest analiza wykorzystania funduszy unijnych w procesach inwestycyjnych jednostki samorządu terytorialnego na przykładzie gminy Łososina Dolna w latach 2010-2014. Od momentu przyłączenia Polski do Unii Europejskiej jednostki samorządowe mają możliwość pozyskiwania środków finansowych na realizację ustalonych zadań. Gmina jest podstawową jednostką samorządu terytorialnego i obok województw i powiatów należy do podstawowych beneficjentów funduszy unijnych. Członkostwo Polski w Unii Europejskiej stanowi ogromną okazję dla rozwoju polskich gmin. Badania zostały przeprowadzone w gminie Łososina Dolna za pomocą analizy wniosków i dokumentów dotyczących zrealizowanych inwestycji dofinansowanych ze środków Funduszy Europejskich w perspektywie finansowej 2007-2013. Na postawie analizy można zaobserwować, iż w badanej gminie Łososina Dolna otrzymane dofinansowanie ze środków Unii Europejskiej zostało racjonalnie zrealizowane na projekty inwestycyjne. Gmina Łososina Dolna stara się w jak najlepszy sposób gospodarować otrzymywaną pomocą dofinansowania ze środków funduszy unijnych dbając o potrzeby mieszkańców z obszaru zarówno infrastruktury technicznej, infrastruktury transportowej, jak i infrastruktury społecznej. W latach 2010-2014 zrealizowane projekty dotyczyły inwestycji ważnych dla społeczności lokalnej i rozwoju danej gminy pl
dc.description.abstract The subject of my thesis is an analysis of European Union fund utilization of local government unit investment process for instance Łososina Dolna community in years 2010-2014. Since Poland have been joined in EU, the government units have opportunities to gain the financial sources for agreement tasks implementation. The community is primary local government unit, and next to province and counties is being belonging to basic beneficiary of EU funds. Poland membership in European Union is being constituting the huge opportunity to polish communities development. The research have been conducted in Łososina Dolna community by conclusions analysis and documents concerned on completed investments, granted by EU funds on financial prospect in 2007-2013. Based on the analysis it can be observed, that received funding from EU sources in surveyed community have been realized rationally on investment projects. The Łososina Dolna community is being trying to administrate received aid from EU funds in the best way, taking care about residents needed from the technical, transport and society infrastructure area. In 2010-2014 the implemented projects have been involved investments significant for local society and community progress pl
dc.language.iso pl pl
dc.rights licencja niewyłączna
dc.subject samorząd terytorialny pl
dc.subject gmina pl
dc.subject inwestycje pl
dc.subject proces inwestycyjny pl
dc.subject finansowanie inwestycji w gminie pl
dc.subject fundusze unijne pl
dc.subject fundusze strukturalne pl
dc.subject local government pl
dc.subject community pl
dc.subject investments pl
dc.subject investment process pl
dc.subject community financial incentives pl
dc.subject EU funds pl
dc.subject structural funds pl
dc.title Wykorzystanie funduszy unijnych w procesach inwestycyjnych jednostki samorządu terytorialnego na przykładzie gminy Łososina Dolna w latach 2010-2014 pl
dc.title.alternative European Union fund utilization of local government unit investment process for instance Łososina Dolna community in years 2010-2014 pl
dc.type masterThesis pl
dc.date.updated 2016-02-03T11:36:05Z


Files in this item

This item appears in the following Collection(s)

  • Prace magisterskie [3237]
    [Zgodnie z obowiązującą procedurą nie udostępniamy pełnych wersji prac dyplomowych]

Show simple item record

Search WSB-NLU Repository


Advanced Search

Browse

My Account

Statistics

Info