Kobieta jako szef zespołu

WSB-NLU Repository

Show simple item record

dc.contributor.advisor Tomalska, Halina
dc.contributor.author Bator, Aneta
dc.date.accessioned 2016-02-09T13:54:22Z
dc.date.available 2016-02-09T13:54:22Z
dc.date.issued 2015-07-23 10:29:43
dc.identifier.uri http://hdl.handle.net/11199/8915
dc.description.abstract Sytuacja kobiet na rynku pracy, zwłaszcza w obszarze zajmowania stanowisk kierowniczych nie jest najlepsza. Obszar ten to wciąż domena mężczyzn. Mimo wysokich kwalifikacji i posiadania szeregu wartościowych umiejętności, kobietom wciąż trudno wspiąć się na najwyższe szczeble drabiny awansu. Ten wyraźny dysonans spowodował chęć przeanalizowania sytuacji kobiet-szefów, na przykładzie jednej z firm wysokich technologii. Do badania zaproszono dwie grupy respondentów: pracowników i menedżerów, których poproszono o wypełnienie wcześniej przygotowanego kwestionariusza ankiety. Badanie pozwoliło na zidentyfikowanie czynników wpływających na skuteczne zarządzanie, elementów „kobiecego stylu zarządzania” oraz zebrano opinie o funkcjonowaniu kobiet w firmie. Konkluzją nasuwającą się po przeanalizowaniu wyników badania jest przekonanie, iż kobieta-szef jest coraz częściej oceniania przez pryzmat wyników i własnych kwalifikacji a stereotypy, mimo, iż nadal mocno zakorzenione w świadomości współpracowników, zdają się schodzić na plan dalszy. Jest to pozytywny trend, dający nadzieję na zaakceptowanie różnorodności płciowej w zarządzaniu, nie tylko w wielkich zachodnich korporacjach, ale w następnym kroku, również tych mniejszych firm lokalnych, które nadal funkcjonują w przekonaniu, że tylko mężczyzna ma odpowiednie predyspozycje do zajmowania stanowisk kierowniczych. Być może wkrótce również termin „gender” przestanie być postrzegany jak wytwór dewianta, a jego założenia zaczną być rozumiane i tolerowane przez społeczeństwo. Wzajemny szacunek i równe traktowanie, bez różnicowania płciowego, to gwarant sukcesu zarządzających. pl
dc.description.abstract The situation of women in the market, especially in the leading positions, is not the best. This area is still the domain of men. Despite the high qualifications and valuable skills, women still have difficulties to climb up the ladder of promotion. This clear dissonance caused a willingness to examine the situation of female bosses in one of the high-tech companies in Poland. The study involved two groups of respondents: workers and managers, who were asked to fill out a specific questionnaire. The study allowed to identify the factors influencing effective management, elements of “feminine management style” and to collect opinions about women in the company. The conclusion that comes to mind when analyzing the results of the study, is the conviction that a female boss is more and more often assessed on the basis of the results and qualifications, and stereotypes, although still firmly rooted in the minds of colleagues, seem to descend into the background. This is a positive trend that gives hope for the acceptance of sexual diversity in management, not only in the big western corporations, but smaller companies as well. Breaking gender stereotypes is an important task for smaller, local companies that still operate traditionally, and in the belief that only men have the right predispositions to occupy managerial positions. Generalization of knowledge on gender may soon be understood rationally and without ideological connotations. Mutual respect and equal treatment, without distinction of sex, are the guarantor of the success of management. pl
dc.language.iso pl pl
dc.rights licencja niewyłączna
dc.subject kobiecy styl zarządzania pl
dc.subject skuteczny menedżer pl
dc.subject nowoczesne koncepcje ZZL pl
dc.subject postawy wobec kobiet-szefów pl
dc.subject gender pl
dc.subject płeć mózgu pl
dc.subject stereotyp płci pl
dc.subject feminine style of management pl
dc.subject effective manager pl
dc.subject modern HRM concepts pl
dc.subject attitudes toward female bosses pl
dc.subject gender pl
dc.subject brain sex pl
dc.subject sex stereotype pl
dc.title Kobieta jako szef zespołu pl
dc.title.alternative Woman as a team manager pl
dc.type masterThesis pl
dc.date.updated 2016-02-03T13:41:36Z


Files in this item

This item appears in the following Collection(s)

  • Prace magisterskie [3237]
    [Zgodnie z obowiązującą procedurą nie udostępniamy pełnych wersji prac dyplomowych]

Show simple item record

Search WSB-NLU Repository


Advanced Search

Browse

My Account

Statistics

Info