Czynniki kształtujące ruch turystyczny na Ziemi Sądeckiej

WSB-NLU Repository

Show simple item record

dc.contributor.advisor Reśko, Dariusz
dc.contributor.author Zając, Dominika
dc.date.accessioned 2016-02-09T14:23:54Z
dc.date.available 2016-02-09T14:23:54Z
dc.date.issued 2015-07-22 11:06:18
dc.identifier.uri http://hdl.handle.net/11199/8919
dc.description.abstract W pracy magisterskiej pod tytułem „Czynniki kształtujące ruch turystyczny na Ziemi Sądeckiej” zawarte zostały informacje dotyczące badanego zagadnienia, a więc samego terenu powiatu nowosądeckiego, jak i opis determinantów wpływających na wysokość ruchu turystycznego na tym terenie. Pierwszy z rozdziałów w całości składa się z terminów, których poznanie jest niezbędne dla prawidłowego rozważenia zadanego tematu. Przybliżone zostały tu ogólne tematy z zakresu samej turystyki, ale również bardziej sprecyzowane pojęcia takie jak ruch turystyczny. Rozdział drugi ma na celu scharakteryzowanie badanego regionu pod względem jego położenia i demografii. Zawarta została tu też krótka charakterystyka przyrody występującej w powiecie nowosądeckim, również rys historyczny regionu. Rozdział trzeci poświęcony jest analizie czynników, które mają bezpośredni wpływ na kształt ruchu turystycznego w regionie. Mamy tu przedstawiony podział występujących atrakcji turystycznych na te przyrodnicze, antropogeniczne oraz sportowo-rekreacyjne, które w różnym stopniu przyczyniają się do natężenia ruchu turystycznego. Pochylono się tutaj również nad dostępnością komunikacyjną oraz funkcjonującą tu bazą noclegową wraz z ich zaletami jak i wadami. Ostatni z rozdziałów jest swoistym podsumowaniem owych czynników, opierającym się na analizie jakościowo ilościowej przeprowadzonej przez autora pracy ankiety, która po postawieniu głównej tezy, iż ruch turystyczny w regionie jest ruchem sezonowym, na który wpływ mają przede wszystkim atrakcje przyrodnicze i sportowo-rekreacyjne, zdaniem autora była najodpowiedniejszym narzędziem badawczym. pl
dc.description.abstract The presented thesis, entitled ' Factors influencing tourism in Sądeczyzna', contains information about the examined issues, that is, the area of Nowy Sącz county as well as the description of determinants affecting the level of tourist movement in the mentioned region. The first chapter is entirely comprised of terms relevant to understanding the given topic properly. One can find here the general issues connected with tourism, but also more specific concepts such as tourist movement. The main aim of the second chapter is to characterize the examined area in terms of its location and demography. There is also a brief description of the environment peculiar to Nowy Sącz county as well as an outline of the history of this region.The third chapter is chiefly devoted to the analysis of factors which have a direct impact on the shape of tourist movement in this region. The crucial part here is the division of tourist attractions into those natural, anthropogenic and recreational ones, which contribute to the level of tourist movement with varying degrees. There are also advantages and disadvantages of transport and accommodation functioning in the discussed area. The last chapter, based on quantitative and qualitative analysis conducted by the author, summarizes the previously mentioned factors. According to the author, the survey was the most appropriate research tool for checking the truth of the thesis that tourist movement of the examnined region is seasonal and mostly influenced by tourist attractions. pl
dc.language.iso pl pl
dc.rights licencja niewyłączna
dc.subject ruch turystyczny pl
dc.subject atrakcje turystyczne pl
dc.subject turystyka pl
dc.subject tourist movement pl
dc.subject tourist attractions pl
dc.subject Nowy Sącz county pl
dc.subject tourism pl
dc.subject powiat nowosądecki pl
dc.title Czynniki kształtujące ruch turystyczny na Ziemi Sądeckiej pl
dc.title.alternative Factors influencing tourism in Sądeczyzna pl
dc.type masterThesis pl
dc.date.updated 2016-02-03T13:41:33Z


Files in this item

This item appears in the following Collection(s)

  • Prace magisterskie [3237]
    [Zgodnie z obowiązującą procedurą nie udostępniamy pełnych wersji prac dyplomowych]

Show simple item record

Search WSB-NLU Repository


Advanced Search

Browse

My Account

Statistics

Info