Analiza przesłanek motywacyjnych osób wyjeżdżających za granice w poszukiwaniu pracy

WSB-NLU Repository

Show simple item record

dc.contributor.advisor Choroszczak, Jerzy
dc.contributor.author Michalik, Jakub
dc.date.accessioned 2016-02-10T10:43:40Z
dc.date.available 2016-02-10T10:43:40Z
dc.date.issued 2015-07-21 22:48:23
dc.identifier.uri http://hdl.handle.net/11199/8925
dc.description.abstract Celem pracy było przedstawienie oraz rozpoznanie przesłanek motywacyjnych osób wyjeżdżających za granice w poszukiwaniu pracy oraz poznanie trendu osób wyjeżdżających. Badania przeprowadzone zostały za pomocą kwestionariusza ankiety. Następnie podjęto próbę analizy uzyskanych wyników, w której przyjęto założone hipotezy badawcze, na podstawie których stwierdzono, że zainteresowanie migracją do krajów Unii Europejskiej jest niewielkie, a najczęściej wybieranym krajem emigracji jest Wielka Brytania przez wzgląd na znajomość języka i możliwości podniesienia stopy życiowej. Nadzieją pokładaną w emigracji jest poprawa warunków życia i znalezienia lepszej pracy, a do głównych zastrzeżeń należy tęsknota za domem i rodziną. Motywy ekonomiczne są przeważającym powodem wyjazdów, a badani są gotowi zaakceptować podjęcie za granicą pracy niezgodnej z ich kwalifikacjami. Polacy przygotowują się do wyjazdu najczęściej poprzez naukę języka, a do rezygnacji z wyjazdów za granicę w poszukiwaniu pracy Polaków może skłonić poprawa sytuacji na polskim rynku pracy. Z kolei opinia dotycząca nowosądeckiego rynku pracy jest wciąż negatywna, ,jednak przewiduje się poprawę sytuacji. pl
dc.description.abstract The aim of the study was to present and to identify reasons motivating people going abroad in search of work and to understand the trend of people leaving. The study was carried out using a questionnaire. Then analyze the results, which were adopted by hypotheses on which it was found that interest in migration to European Union countries is small, and the most frequently chosen country for migrants is the United Kingdom for the sake of knowledge and the possibility of raising the standard of living. Emigration is a hope to improve the living conditions and find a better job, and the main objections must be longing for home and family. Economic motives are predominant reason for travel, and the respondents are willing to accept to take jobs abroad incompatible with their qualifications. Poles are preparing for departure usually through language learning, and to give up going abroad in search of work may persuade Poles to improve the situation on the Polish labor market. On the other hand, the opinion of Nowy Sącz concerns the labor market is negative, but is expected to improve its situation. pl
dc.language.iso pl pl
dc.rights licencja niewyłączna
dc.subject bezrobocie pl
dc.subject motywacja pl
dc.subject emigracja pl
dc.subject rynek pracy pl
dc.subject praca pl
dc.subject zagranica pl
dc.subject unemployment pl
dc.subject motivation pl
dc.subject emigration pl
dc.subject labour market pl
dc.subject work pl
dc.subject foreign countries pl
dc.title Analiza przesłanek motywacyjnych osób wyjeżdżających za granice w poszukiwaniu pracy pl
dc.title.alternative Analysis of the evidence incentive people going abroad in search of work pl
dc.type masterThesis pl
dc.date.updated 2016-02-03T13:41:42Z


Files in this item

This item appears in the following Collection(s)

  • Prace magisterskie [3237]
    [Zgodnie z obowiązującą procedurą nie udostępniamy pełnych wersji prac dyplomowych]

Show simple item record

Search WSB-NLU Repository


Advanced Search

Browse

My Account

Statistics

Info