Analiza dochodów i wydatków gminy Podegrodzie w latach 2011 – 2014

WSB-NLU Repository

Show simple item record

dc.contributor.advisor Jermakowicz, Katarzyna
dc.contributor.author Poparda, Agata
dc.date.accessioned 2016-02-10T12:17:09Z
dc.date.available 2016-02-10T12:17:09Z
dc.date.issued 2015-07-21 20:31:28
dc.identifier.uri http://hdl.handle.net/11199/8932
dc.description.abstract Budżet jest bardzo istotnym narzędziem w zarządzaniu każdą jednostką, a w szczególności jednostką samorządu terytorialnego, która zobowiązana jest do optymalnego i racjonalnego dysponowania środkami publicznymi. W tej pracy dokonano analizy budżetu gminy Podegrodzie, aby zbadać, jak kształtują się w tej gminie dochody i wydatki w latach 2011 – 2014. Sprawdzono także w jakim stopniu gmina realizuje planowane dochody i wydatki i które wydatki stanowią największe obciążenie dla budżetu. Przeanalizowano, czy gmina pozyskuje środki z Unii Europejskiej i obliczono wskaźnik jej zadłużenia na rok 2014. Po przeprowadzonych badaniach stwierdzono, że gmina stale zwiększa swoje środki zarówno po stronie dochodów jak i wydatków i realizuje je zgodnie z ustalonym planem. Gmina pozyskuje także środki z Unii Europejskiej i co roku zauważalny jest ich wzrost. Obliczony wskaźnik zadłużenia dla gminy Podegrodzie mieści się w normach przewidzianych w przepisach prawa. Zapoznanie się z budżetem własnej gminy powinno być zadaniem każdego świadomego obywatela, a w tym przypadku jest również analizą działalności gminy Podegrodzie i jej finansów, których aktualny stan nie budzi zastrzeżeń. pl
dc.description.abstract The budget is a crucial management tool of each unit, in particular of a local government unit, which is required to promote the optimal and efficient use of public resources. In this dissertation I analyzed the budget of the Municipality of Podegrodzie in order to establish the income and expenditure trends in 2011-2014. I also examined the Municipality’s income and expenditure realization rate as well as determined which expenditure in particular constitutes the biggest burden to the budget. I checked if the Municipality gets any European Union resources and calculated its debt ratio in 2014. After all my research work I came to the conclusion that the Municipality keeps increasing its resources, both income and expenditure, and uses them in accordance with their set plan. The Municipality receives annually increasing funds from the European Union. The calculated debt ratio for the Municipality of Podegrodzie stays within the norms provided by the legal provisions. Getting familiar with the budget of one’s own municipality is definitely a step towards becoming an informed citizen. In this case, it is also an analysis of the Municipality of Podegrodzie’s activities and finances, which are currently satisfactory and in no way objectionable. pl
dc.language.iso pl pl
dc.rights licencja niewyłączna
dc.subject gmina pl
dc.subject budżet pl
dc.subject dochody pl
dc.subject wydatki pl
dc.subject wykonanie budżetu pl
dc.subject fundusze europejskie pl
dc.subject municipality pl
dc.subject budget pl
dc.subject income pl
dc.subject expenditure pl
dc.subject realization of budget pl
dc.subject European Union funds pl
dc.title Analiza dochodów i wydatków gminy Podegrodzie w latach 2011 – 2014 pl
dc.title.alternative Analysis of income and expenditure of the Municipality of Podegrodzie in 2011-2014 pl
dc.type masterThesis pl
dc.date.updated 2016-02-03T13:46:55Z


Files in this item

This item appears in the following Collection(s)

  • Prace magisterskie [3237]
    [Zgodnie z obowiązującą procedurą nie udostępniamy pełnych wersji prac dyplomowych]

Show simple item record

Search WSB-NLU Repository


Advanced Search

Browse

My Account

Statistics

Info