Zarządzanie ryzykiem w przedsiębiorstwie na przykładzie zakładu produkcyjnego Bahlsen Sp. z o.o.

WSB-NLU Repository

Show simple item record

dc.contributor.advisor Jermakowicz, Katarzyna
dc.contributor.author Kawecka, Katarzyna
dc.date.accessioned 2016-02-11T11:09:23Z
dc.date.available 2016-02-11T11:09:23Z
dc.date.issued 2015-07-22 07:42:18
dc.identifier.uri http://hdl.handle.net/11199/8934
dc.description.abstract Podejmowanie ryzyka to kluczowy etap w całym procesie zarządzanie ryzykiem. Jest on szczególnie ważny przy dokonywaniu codziennych wyborów w przedsiębiorstwie. Błędne oszacowanie wysokości poziomu ryzyka akceptowalnego przez firmę, może kosztować ją bardzo dużo. Dlatego tak ważne jest sformułowanie odpowiednich procesów zarządzania ryzykiem. Niniejsza praca definiuje metody identyfikacji ryzyka oraz jego oceny i interpretacji, a także prezentuje ich zastosowanie na przykładzie danych finansowych zaczerpniętych ze sprawozdań finansowych przedsiębiorstwa produkcyjnego Bahlsen sp. z o.o. Celem pracy jest analiza ryzyka za pomocą takich metod jak: analiza wrażliwości, symulacyjna czy analiza SWOT, a także dokonanie oceny sytuacji finansowej przedsiębiorstwa przez pryzmat ryzyka za pomocą analizy najważniejszych wskaźników finansowych takich jak: rentowności, płynności finansowej, zadłużenia, efektywności. Dokonanie takiej oceny jest niezwykle ważne dla jednostki, aby określić jej pozycję na rynku, szanse na rozwój i osiąganie wyznaczonych celów. Pierwszy i drugi rozdział stanowi bazę teoretyczną dalszych rozważań. Przedstawiono w nich liczne definicje związane z ryzykiem i zarządzaniem nim w firmie. Rozdziały prezentują szereg metod identyfikacji i klasyfikacji zaczerpniętych z literatury fachowej w danej dziedzinie. Kolejne dwa rozdziały to opis i zaprezentowanie opisanych metod badawczych na przykładzie przedsiębiorstwa Bahlsen za okres trzech lat 2011-2013. Stanowią one uwieńczenie całości pracy. Analiza ma na celu ustalenie wyników podejmowanych działań na podstawie dostępnych informacji. Wyniki pozwalają na kształtowanie struktury kapitału i ustalenie akceptowalnego przez przedsiębiorstwo poziomu ryzyka. pl
dc.description.abstract Taking risks is a key step in the whole process of risk management. It is especially important when making daily choices in the enterprise. Incorrect estimation of the level of risk acceptable to the company, could cost a lot. It is therefore important to formulate adequate risk management processes. This paper defines methods of risk identification and assessment and interpretation as well as presenting their application on the example of financial data drawn from the accounts of the production company Bahlsen sp. z o.o. The aim of the study is to analyze risks using methods such as sensitivity analysis, simulation and SWOT analysis as well as to assess the company's financial situation through the prism of risk by analyzing key financial indicators such as profitability, liquidity, indebtedness, effectiveness. Such an assessment is extremely important for the individual to determine its position on the market, the chances of development and the achievement of the objectives. The first and second chapters provide a theoretical basis for further discussion. They describe many definitions associated with risk and management of the company. The chapters present a number of methods for the identification and classification drawn from the literature in the field. The next two chapters are the description and presentation of research methods described on the example of the company Bahlsen for three years from 2011 to 2013. They represent the culmination of the whole work. The analysis is designed to determine the results of actions taken on the basis of available information. The results allow the development of the capital structure and the establishment of an acceptable level of risk by the company. pl
dc.language.iso pl pl
dc.rights licencja niewyłączna
dc.subject ryzyko pl
dc.subject zarządzanie ryzykiem pl
dc.subject analiza scenariuszowa pl
dc.subject analiza SWOT pl
dc.subject analiza wskaźnikowa pl
dc.subject risk pl
dc.subject risk management pl
dc.subject scenario analysis pl
dc.subject SWOT analysis pl
dc.subject ratio analysis pl
dc.subject przedsiębiorstwo pl
dc.subject company pl
dc.title Zarządzanie ryzykiem w przedsiębiorstwie na przykładzie zakładu produkcyjnego Bahlsen Sp. z o.o. pl
dc.title.alternative Risk management in the enterprises on the example of the manufacturing plant Bahlsen Sp. z o.o. pl
dc.type masterThesis pl
dc.date.updated 2016-02-03T13:46:27Z


Files in this item

This item appears in the following Collection(s)

  • Prace magisterskie [3237]
    [Zgodnie z obowiązującą procedurą nie udostępniamy pełnych wersji prac dyplomowych]

Show simple item record

Search WSB-NLU Repository


Advanced Search

Browse

My Account

Statistics

Info