Proces rekrutacji i selekcji pracowników na przykładzie Powiatowego Urzędu Pracy w Tarnowie

WSB-NLU Repository

Show simple item record

dc.contributor.advisor Potoczek, Natalia
dc.contributor.author Trześniowski, Paweł
dc.date.accessioned 2016-05-25T08:57:52Z
dc.date.available 2016-05-25T08:57:52Z
dc.date.issued 2015-07-06 10:21:32
dc.identifier.uri http://hdl.handle.net/11199/9008
dc.description.abstract Głównym przedmiotem tej pracy jest analiza procesu rekrutacji i selekcji na przykładzie Powiatowego Urzędu Pracy w Tarnowie. Została ona przeprowadzona na podstawie kwestionariusza ankiety. Z analizy wynika, iż w urzędzie pracy korzysta się wystarczającej ilości źródeł pozyskiwania personelu, a w procesie rekrutacji i selekcji są stosowane odpowiednie metody oraz techniki pozwalające na wybranie odpowiedniego kandydata na wakujące stanowisko, zgodne z regulacjami prawnymi. Praca składa się z czterech rozdziałów. Pierwszy rozdział pracy jest ogólną charakterystyką zarządzania zasobami ludzkimi w ujęciu teoretycznym. Zostały w nim zawarte najważniejsze informacje w kontekście głównego tematu pracy. W drugim rozdziale znajdują się teoretyczne podstawy procesu rekrutacji takie jak: istota rekrutacji, narzędzia, źródła i metody naboru oraz determinanty wyboru określonych źródeł i metod rekrutacji. Opisano w nim też proces selekcji. Przedstawiono istotę selekcji oraz rodzaje metod selekcji. Rozdziały te stanowią fundament dalszych dywagacji na temat zatrudniania kandydatów na stanowiska urzędnicze w instytucjach państwowych. Trzeci rozdział zawiera szczegółową opisaną metodologię badań własnych. W rozdziale tym znajduje się charakterystyka urzędu. W ostatnim rozdziale opisano wyniki przeprowadzonych badań oraz poddano je analizie w odniesieniu do wcześniej opisanych teorii. pl
dc.description.abstract The main object of this work is to analyze the recruitment and selection process on the example of the District Labour Office in Tarnow. It was carried out on the basis of a questionnaire. The analysis shows that the employment office using a sufficient source of personnel in the process of recruitment and selection of the suitable methods and techniques for selecting a suitable candidate for the vacant post, in accordance with regulations. The work consists of four chapters. The first chapter of the general characteristics of human resource management in theory. Were it contains the most important information in the context of the main theme of the work. In the second chapter provides a theoretical basis of the recruitment process such as: the essence of recruitment, tools, sources and methods of recruitment and the determinants of the choice of particular sources and methods of recruitment. It also describes the selection process. We present the essence of selection and types of selection methods. These chapters form the basis of further digressions on hiring candidates for official positions in state institutions. The third chapter contains a detailed methodology described own research. This chapter is a characteristic office. The last chapter describes the results of studies conducted and subjected to analysis with respect to the previously described theory. pl
dc.language.iso pl pl
dc.rights licencja niewyłączna
dc.subject rekrutacja pl
dc.subject selekcja pl
dc.subject proces pl
dc.subject urząd pl
dc.subject recruitment pl
dc.subject selection pl
dc.subject process pl
dc.subject office pl
dc.title Proces rekrutacji i selekcji pracowników na przykładzie Powiatowego Urzędu Pracy w Tarnowie pl
dc.title.alternative The process of recruitment and selection of staff at the example of the District Labour Office in Tarnow pl
dc.type masterThesis pl
dc.date.updated 2016-02-20T08:55:50Z


Files in this item

This item appears in the following Collection(s)

  • Prace magisterskie [3237]
    [Zgodnie z obowiązującą procedurą nie udostępniamy pełnych wersji prac dyplomowych]

Show simple item record

Search WSB-NLU Repository


Advanced Search

Browse

My Account

Statistics

Info