Wypalenie zawodowe nauczycieli edukacji wczesnoszkolnej na przykładzie dwóch szkól w Nowym Sączu

WSB-NLU Repository

Show simple item record

dc.contributor.advisor Woźniak, Dariusz
dc.contributor.author Filipek-Orzeł, Natalia
dc.date.accessioned 2016-05-25T11:41:51Z
dc.date.available 2016-05-25T11:41:51Z
dc.date.issued 2015-12-10 23:30:30
dc.identifier.uri http://hdl.handle.net/11199/9039
dc.description.abstract Pojawia się po kryjomu, przeważnie pojawia się podczas działania przewlekłego stresu, który bardzo często towarzyszy wykonywaniu zawodów społecznych. Początkowo objawia się poprzez napięcia, stany zmęczenia, drażliwość i hiperaktywność dlatego jest niezauważalny. Jest to problem trapiący bardzo wiele osób zajmujących się zawodowo niesieniem pomocy innym osobom, mającym z nimi emocjonalny kontakt, a wiec również nauczycieli. Taki syndrom jest nazywany wypaleniem zawodowym. W swojej pracy poruszę tematykę wypalenia zawodowego wśród nauczycieli wychowania wczesnoszkolnego. Praca została podzielona na 3 rozdziały, w pierwszym zawarłam treści związane z wypaleniem zawodowym przedstawionym w literaturze przedmiotu, przedstawiłam tutaj definicje, teorie oraz przyczyny i przejawy wypalenia zawodowego. Także w tym rozdziale opisałam systematyzację przejawów wypalenia zawodowego, stadia wypalenia zawodowego a także profilaktykę i sposoby zapobiegania wypaleniu zawodowemu w zawodzie nauczyciela. Drugi rozdział poświęciłam na przybliżenie pracy nauczyciela edukacji wczesnoszkolnej, jakie są funkcje i role pracy a także opisałam jak stres działa na wypalenie zawodowe w tym zawodzie. W trzecim rozdziale poniższej pracy zawarłam zagadnienia metodologiczne, takie jak: przedmiot i cel pracy, zdefiniowanie problemu badawczego, przedstawiłam metody, techniki oraz narzędzia badawcze wykorzystane do badań a także przedstawiałam wyniki przeprowadzonych badań oraz sformułowanie wniosków. pl
dc.description.abstract It appears in secret, usually appears during the operation of chronic stress, which often accompanies exercise of the society. Initially manifested by tension, states of fatigue, irritability and hyperactivity is therefore negligible. This is a problem afflicting many of those professionals bringing assistance to others, having emotional contact with them, and so the teachers. This syndrome is called burnout. In its work to the theme of burnout among teachers of early education. The work was divided into three chapters, the first I made a content related to burnout presented in the literature, presented here definitions, theories and causes and symptoms of burnout. Also in this chapter I described systematization of the manifestations of burnout stages of burnout as well as prevention and ways to prevent burnout in the teaching profession. The second chapter devoted to teaching job closer early childhood education, what are the functions and roles of work and I described how stress works on burnout in this profession. In the third chapter of this paper I made a methodological issues such as subject matter and purpose of the operation, define the research problem, I introduced methods, techniques and research tools used for research as well as I presented the study's findings and draw conclusions. pl
dc.language.iso pl pl
dc.rights licencja niewyłączna
dc.subject wypalenie zawodowe pl
dc.subject wychowanie wczesnoszkolne pl
dc.subject nauczyciel edukacji wczesnoszkolnej pl
dc.subject syndrom wypalenia zawodowego pl
dc.subject zapobieganie wypaleniu zawodowemu pl
dc.subject burnout pl
dc.subject early primary education pl
dc.subject early childhood education teacher pl
dc.subject burnout syndrome pl
dc.subject the prevention of burnout pl
dc.title Wypalenie zawodowe nauczycieli edukacji wczesnoszkolnej na przykładzie dwóch szkól w Nowym Sączu pl
dc.title.alternative Burnout among early childhood education teachers. The example of two schools in Nowy Sacz pl
dc.type masterThesis pl
dc.date.updated 2016-05-25T10:59:50Z


Files in this item

This item appears in the following Collection(s)

  • Prace magisterskie [3237]
    [Zgodnie z obowiązującą procedurą nie udostępniamy pełnych wersji prac dyplomowych]

Show simple item record

Search WSB-NLU Repository


Advanced Search

Browse

My Account

Statistics

Info