Korzyści i koszty wynikające z modernizacji posterunku na przykładzie firmy PKP PLK S.A.

WSB-NLU Repository

Show simple item record

dc.contributor.advisor Sokołowska-Woźniak, Justyna
dc.contributor.author Przetacznik, Elżbieta
dc.date.accessioned 2016-05-30T06:10:26Z
dc.date.available 2016-05-30T06:10:26Z
dc.date.issued 2015-04-19 18:31:38
dc.identifier.uri http://hdl.handle.net/11199/9058
dc.description.abstract Firma PKP PLK S.A. jak wszystkie firmy funkcjonujące na konkurencyjnym rynku zmuszona jest do nieustannego zmieniania się i dostosowywania swojej działalności do potrzeb klienta. Działania te realizowane są poprzez współczesne instrumenty zarządzania przedsiębiorstwem. Jednym z instrumentów jest reorganizacja oraz prowadzenie prac modernizacyjnych zmierzających do obniżenia kosztów operacyjnych przedsiębiorstwa. Celem pracy jest sprawdzenie korzyści i kosztów wynikających z modernizacji posterunku na przykładzie firmy PKP PLK S.A.. Dla wybranego posterunku wykonano analizę dla realizacji prac w dwóch wariantach nazwanych Projekt 1 oraz Projekt 2. Projekt 1 polega na przeniesieniu obsługi likwidowanego posterunku na inny posterunek. Założeniem Projektu 2 jest zmiana kategorii przejazdu oraz zastosowanie urządzeń zabezpieczenia przejazdu. Dla Projektu 2 wzięto pod uwagę dwie możliwości zmiany kategorii: zmianę z kategorii A na B oraz z kategorii A na C. Dla obu projektów została wykonana analiza techniczna, prawna oraz ekonomiczna. Analiza ekonomiczna pozwoliła wyliczyć wskaźniki NPV oraz IRR dla proponowanych modernizacji. Na podstawie wyliczonych wskaźników można stwierdzić, że do realizacji powinien zostać przyjęty Projekt 1, którego wskaźnik IRR został określony na poziomie IRR=41,216%., a inwestycja zwróci się w trzecim roku od zakończenia modernizacji. Analizowany posterunek jest jednym z wielu podobnych elementów infrastruktury kolejowej zarządzanej przez PKP PLK S.A., której funkcjonowanie można optymalizować kosztowo. pl
dc.description.abstract PKP PLK S.A. company, as every other companies functioning in the competitive market, has to adjust its operation to changing needs of the clients constantly. It is done with the help of the modern enterprise management tools. One of these tools is reorganisation and modernisation aiming at reducing enterprise operating costs. The thesis aims at verifying advantages and costs resulting from the modernisation of a signalbox exemplified with PKP PLK S.A. company. The analysis for execution of works in two options, named Project 1 and Project 2, was conducted for the selected signalbox. Project 1 consisted in transferring the service of eliminated signalbox into other signalbox. The assumption connected with Project 2 was changing the category of level crossing and using railway crossing protection devices. Project 2 included two possibilities of changing the category: from category A to B and from category A to C. There were technical, legal and economic analyses conducted for both project. The economic analysis enabled to calculate NPV and IRR indices for the offered modernisations. On the basis of the calculated indices, one can state that Project 1 should be accepted for execution since its IRR index was IRR=41,216%., and the investment will pay off within three years from the completion of modernisation. The analysed signalbox is one of many similar elements of railroad infrastructure managed by PKP PLK S.A., which can be cost optimised. pl
dc.language.iso pl pl
dc.rights licencja niewyłączna
dc.subject PKP PLK S.A. pl
dc.subject infrastruktura pl
dc.subject reorganizacja pl
dc.subject modernizacja pl
dc.subject koszty pl
dc.subject korzyści pl
dc.subject analiza ekonomiczna pl
dc.subject analiza techniczna pl
dc.subject PKP PLK S.A. pl
dc.subject infrastructure pl
dc.subject reorganization pl
dc.subject modernisation pl
dc.subject costs pl
dc.subject advantages pl
dc.subject economic analysis pl
dc.subject technical analysis pl
dc.title Korzyści i koszty wynikające z modernizacji posterunku na przykładzie firmy PKP PLK S.A. pl
dc.title.alternative Advantages and costs resulting from signalbox modernisation exemplified with PKP PLK S.A. Company pl
dc.type masterThesis pl
dc.date.updated 2016-05-28T09:55:00Z


Files in this item

This item appears in the following Collection(s)

  • Prace magisterskie [3237]
    [Zgodnie z obowiązującą procedurą nie udostępniamy pełnych wersji prac dyplomowych]

Show simple item record

Search WSB-NLU Repository


Advanced Search

Browse

My Account

Statistics

Info