Analiza wizerunku marki na przykładzie firmy Raso

WSB-NLU Repository

Show simple item record

dc.contributor.advisor Lizak, Jadwiga
dc.contributor.author Ziemianek, Marcin
dc.date.accessioned 2016-06-01T09:03:32Z
dc.date.available 2016-06-01T09:03:32Z
dc.date.issued 2015-11-20 12:47:58
dc.identifier.uri http://hdl.handle.net/11199/9125
dc.description.abstract Tematem badawczym pracy jest rozpoznawalność na rynku marki „Raso sport wear”, zajmującej się produkcją profesjonalnej odzieży kolarskiej. Zagadnienie to zostało przedstawione w kontekście wiedzy teoretycznej z zakresu kształtowania wizerunku marki. Zdefiniowano pojęcie marki oraz terminy z nią związane, jak: tożsamość, wizerunek, reputacja marki, zarządzanie marką oraz scharakteryzowano elementy wizerunku marki. Część badawczą oparto na sondażu diagnostycznym, posługując się ankietą jako techniką badawczą. Została ona rozprowadzona pomiędzy bieżących, jak i potencjalnych klientów firmy. Kwestionariusz zawierał pytania pozwalające na zidentyfikowanie opinii na temat marki pod kątem jej charakterystycznych, wyróżniających ją cech oraz sposobów promocji. Badanie wykazało zadowolenie klientów: marka oceniana jest bardzo dobrze, postrzegana jako symbol aktywności, prestiżu i elegancji. Respondenci docenili przede wszystkim jakość produktów. W opinii ankietowanych marka dobrze wypada na tle konkurencji. Natomiast nisko została oceniona strategia reklamowa firmy. Stąd we wnioskach, oprócz bezpośrednich, wyciągnięto także projektujące, mające wpływ na misję i wizję badanej firmy. pl
dc.description.abstract The theme of the research work is the recognition on the market brand "Rosa sport wear", which manufactures professional cycling clothing. This issue was presented in the context of theoretical knowledge to shape the brand image. Defined brand concept and deadlines associated with it, such as: identity, image, brand reputation, brand management and brand image were characterized elements. Part of the research was based on a diagnostic survey using the survey as a research technique. It was distributed between current and potential customers. The questionnaire contained questions relating to the identification opinion on the brand in terms of its characteristics, distinguishing features and ways of promotion. The study showed customer satisfaction: the brand is assessed very well, seen as a symbol of activity, prestige and elegance. Respondents appreciated above all the quality of products. In the opinion of the surveyed brand performs well against the competition. While the low was assessed advertising strategy of the company. Hence in applications, in addition to direct, also pulled designing affecting the mission and vision of the audited company. pl
dc.language.iso pl pl
dc.rights licencja niewyłączna
dc.subject Raso pl
dc.subject marketing pl
dc.subject wizerunek pl
dc.subject marka pl
dc.subject Raso pl
dc.subject marketing pl
dc.subject image pl
dc.subject brand pl
dc.title Analiza wizerunku marki na przykładzie firmy Raso pl
dc.title.alternative The analysis of brand image on the example of the company Raso pl
dc.type bachelorThesis pl
dc.date.updated 2016-05-25T10:27:31Z


Files in this item

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record

Search WSB-NLU Repository


Advanced Search

Browse

My Account

Statistics

Info