Skuteczna sprzedaż jako element działalności przedsiębiorstwa na przykładzie składu budowlanego „XXX” w Kamienicy

WSB-NLU Repository

Show simple item record

dc.contributor.advisor Woźniak, Dariusz
dc.contributor.author Kuziel, Michał
dc.date.accessioned 2016-06-01T12:48:40Z
dc.date.available 2016-06-01T12:48:40Z
dc.date.issued 2015-10-20 15:41:42
dc.identifier.uri http://hdl.handle.net/11199/9160
dc.description.abstract Tendencje na rynku sprawiają, że prowadzenie działalności gospodarczej w Polsce jest procesem coraz bardziej skomplikowanym i złożonym. Taka sytuacja jest związana głównie z globalizacją, oraz znacznym rozwojem technologii informatycznych jak również szybkim wzrostem natężenia walki konkurencyjnej na rynku. Dostępne dla przedsiębiorstw rynki są bardzo nasycone, a klienci mają bardzo duży wybór poprzez szybki, wygodny dostęp do Internetu i wykorzystywanie porównywa rek internetowych, co znacznie poszerza możliwość wyboru wśród podobnych jakościowo i cenowo produktów. Celem pracy jest zbadanie zasad skutecznej sprzedaż jako elementu działalności przedsiębiorstwa na przykładzie składu budowlanego w Kamienicy. W pracy podjęto zagadnienia związane ze skuteczną obsługą klienta, opisano etapy sprzedaży i techniki prezentacji produktów oraz scharakteryzowano zasady budowania relacji z klientami i elementy sprzedaży wiązanej. Ponadto opisano efektywną komunikację z klientem opartą na badaniu potrzeb klienta, komunikacji werbalnej i komunikacji niewerbalnej. W pracy dokonano analizy procesu sprzedaży i obsługi klienta w przedsiębiorstwie i przeprowadzono analizę przebiegu obsługi klienta pl
dc.description.abstract Market trends make running a business in Poland is a process becoming more complicated and complex. This situation is mainly related to the globalization, and a significant development of information technology as well as the rapid increase in the intensity of competition on the market. Available for corporate markets are very saturated, and customers have a very large selection with fast, convenient access to the Internet and use the compared cells sites, which greatly expands the ability to choose among similar quality and price of products. The aim of the study is to examine the principles of effective sale as part of the company's activities for example the composition of the tenement building. The work addresses issues relating to effective customer service, describes the stages of sales and product presentation techniques and characterized the principles of building relationships with customers and elements tying. Furthermore, it describes effective communication with the customer based on the study of customer needs, verbal and non-verbal communication. The paper presents an analysis of the sales process and customer service in the enterprise and an analysis of the course of customer service pl
dc.language.iso pl pl
dc.rights licencja niewyłączna
dc.subject obsługa klienta pl
dc.subject komunikacja pl
dc.subject relacje z klientem pl
dc.subject skuteczna sprzedaż pl
dc.subject badanie potrzeb pl
dc.subject etapy sprzedaży pl
dc.subject customer service pl
dc.subject communication pl
dc.subject customer relations pl
dc.subject effective sales pl
dc.subject needs analysis pl
dc.subject sales stages pl
dc.title Skuteczna sprzedaż jako element działalności przedsiębiorstwa na przykładzie składu budowlanego „XXX” w Kamienicy pl
dc.title.alternative Effective sale as the element of enterprise, in reference to the building depot "XXX" in Kamienica pl
dc.type bachelorThesis pl
dc.date.updated 2016-05-25T09:43:35Z


Files in this item

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record

Search WSB-NLU Repository


Advanced Search

Browse

My Account

Statistics

Info