Analiza zagrożeń występujących w środowisku pracy pielęgniarki anestezjologicznej na przykładzie Szpitala Wojewódzkiego im. Św. Łukasza w Tarnowie

WSB-NLU Repository

Show simple item record

dc.contributor.advisor Stach, Przemysław
dc.contributor.author Kolewa, Monika
dc.date.accessioned 2016-06-19T08:54:16Z
dc.date.available 2016-06-19T08:54:16Z
dc.date.issued 2015-05-24 20:17:52
dc.identifier.uri http://hdl.handle.net/11199/9196
dc.description.abstract Moja praca opisuje zagrożenia, które są obecne w miejscu pracy. Zostały krótko zdefiniowane zagrożenia i czynniki, które stanowią potencjalnie największe zagrożenie na stanowisku pracy, takie jak: biologiczne, chemiczne, fizyczne i psychofizyczne. Najbardziej popularne zagrożenia prowadzą do różnych urazów i schorzeń. Uszkodzony lub niewłaściwie użytkowany sprzęt oraz ludzie przebywający w ruchu powodują wypadki, złamania i stłuczenia. Do najbardziej szkodliwych zaliczamy czynniki, na które pracownicy są długo narażeni, prowadzą one do chorób zawodowych. W mojej pracy koncentruje się na zagrożeniach istniejących w szpitalnych oddziałach anestezjologicznych. Opisałam środowisko pracy pielęgniarek anestezjologicznych, ich obowiązki oraz jak różnią się one od obowiązków zwykłych pielęgniarek. Istnieje wiele zagrożeń związanych z ich zdrowiem, pomimo fizycznych niebezpieczeństw najbardziej negatywny jest stres. Wynikiem długoterminowego narażenia na stres jest wypalenie zawodowe. Ten stan psychiczny prowadzi do emocjonalnego i fizycznego wyczerpania. Każdy człowiek radzi sobie z problemami i stresem w inny sposób. Aby uniknąć tego typu sytuacji, kadra zarządzająca szpitala powinna promować asertywne zachowania wśród pracowników oraz wprowadzić edukacyjne działania w ramach profilaktyki. pl
dc.description.abstract My thesis define risks which are present in the working workplace. I have briefly defined dangers and factors with the biggest impact on potential workplace hazards, such as: biological, chemical, physical and psychophysical. The most popular threats lead to various injuries and medical conditions. Defective or not correctly used equipment and moving people cause accidents, fractures and bruises. The most harmful are long term factors which lead to occupational diseases. In my thesis I have focused on hospital hazards which exist in anesthetic wards. I have described the working environment of the anesthetic nurses, their duties and how they differ from regular nurses. There are many hazards connected with their health, and despite of physical risks- the most negative is stress. The result of constant: stress is a job burnout. This psychological condition causes emotional and physical exhaustion. Everyone deals with stress and problems in different ways. To prevent this kind of situations, the management of the hospital should promote assertive attitudes between employees and provide preventive education. pl
dc.language.iso pl pl
dc.rights licencja niewyłączna
dc.subject pielęgniarka anestezjologiczna pl
dc.subject zagrożenia w środowisku pracy pl
dc.subject zagrożenia w pracy w szpitalnictwie pl
dc.subject wypalenie zawodowe pl
dc.subject stres pl
dc.subject analiza zagrożeń pl
dc.subject anesthetic nurse pl
dc.subject workplace hazards pl
dc.subject thospital workplace hazards pl
dc.subject job burnout pl
dc.subject stress pl
dc.subject hazard analysis pl
dc.title Analiza zagrożeń występujących w środowisku pracy pielęgniarki anestezjologicznej na przykładzie Szpitala Wojewódzkiego im. Św. Łukasza w Tarnowie pl
dc.title.alternative Hazards occurring in the anesthetic nurse workplace analysis based on examples from Regional Saint Lucas Hospital pl
dc.type bachelorThesis pl
dc.date.updated 2016-05-25T12:50:25Z


Files in this item

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record

Search WSB-NLU Repository


Advanced Search

Browse

My Account

Statistics

Info