Sposoby świadczenia pracy w świetle przepisów prawa polskiego

WSB-NLU Repository

Show simple item record

dc.contributor.advisor Reśko, Dariusz
dc.contributor.author Bernacka, Ewa
dc.date.accessioned 2016-07-14T08:34:47Z
dc.date.available 2016-07-14T08:34:47Z
dc.date.issued 2015-06-03 15:30:05
dc.identifier.uri http://hdl.handle.net/11199/9220
dc.description.abstract Prawo polskie reguluje różnego rodzaju umowy i formy zatrudnienia funkcjonujące na polskim rynku pracy. Określa prawa i obowiązki wynikające ze stosunku pracy oraz przywileje i ochronę pracowników, podlegających szczególnej ochronie. W niniejszej pracy omówiono zasady nawiązywania umów uregulowanych w Kodeksie pracy, sposoby i terminy ich rozwiązania oraz wady i zalety z nich wypływające, a także zasady zawierania umów cywilnoprawnych uregulowanych w Kodeksie cywilnym. Kodeks pracy reguluje wszystkie sprawy związane z umową zawartą na tej podstawie, wskazuje strony umowy, przysługujące z tego tytułu przywileje i obowiązki. W związku z takimi postanowieniami i zapisami prawnymi nie można zmieniać pracowniczych uprawnień, które wynikają ze stosunku pracy na ich niekorzyść. Na podstawie analizy dostępnej literatury zostały przedstawione najważniejsze informacje dotyczące zawierania i rozwiązywaniem umów, okresem ich wypowiedzenia oraz ochroną stosunku pracy dla wybranych grup zawodowych. pl
dc.description.abstract The Polish law regulates various types of contracts and forms of employment operating in the Polish labour market. It defines rights and obligations arising from the employment relationship, privileges, and protection of workers undergoing special protection .In this paper the rules for concluding contracts governed in the Labour Code, the methods and deadlines for their solutions and the advantages and disadvantages stemming from them, and the rules of concluding agreements governed by civil law in the Civil Code were discussed. The Labour Code regulates all matters related to the contract and on this basis, identify the parties of the contract, conferred with the title of privileges and duties. In connection with such provisions and legal record we cannot change workers' entitlements arising from the employment relationship to their disadvantage. Based on the analysis of the available literature the key information concerning the awarding and solving agreements, the duration of notice and protection of the job for selected occupational groups are presented. pl
dc.language.iso pl pl
dc.rights licencja niewyłączna
dc.subject kodeks pracy pl
dc.subject kodeks cywilny pl
dc.subject umowa o pracę pl
dc.subject umowa cywilnoprawna pl
dc.subject akty prawa wewnątrzzakładowego pl
dc.subject The Labour Code pl
dc.subject Civil Code pl
dc.subject employment contract pl
dc.subject civil contract pl
dc.subject Files-house law pl
dc.subject labour law pl
dc.subject prawo pracy pl
dc.title Sposoby świadczenia pracy w świetle przepisów prawa polskiego pl
dc.title.alternative Ways to provide employment in the light of regulations of polish law pl
dc.type bachelorThesis pl
dc.date.updated 2016-05-25T12:47:33Z


Files in this item

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record

Search WSB-NLU Repository


Advanced Search

Browse

My Account

Statistics

Info