Sektor MŚP a fundusze UE w latach 2007-2013 na przykładzie województwa śląskiego

WSB-NLU Repository

Show simple item record

dc.contributor.advisor Głuc, Krzysztof
dc.contributor.author Piątkowski, Marek
dc.date.accessioned 2016-10-27T09:30:16Z
dc.date.available 2016-10-27T09:30:16Z
dc.date.issued 2015-07-07 22:10:07
dc.identifier.uri http://hdl.handle.net/11199/9235
dc.description.abstract W niniejszej pracy została dokonana ocena znaczenia oraz wpływu dotacji unijnych na funkcjonowanie sektora małych i średnich przedsiębiorstw. Po przedstawieniu genezy Unii Europejskiej, sposobu funkcjonowania, instytucji unijnych, przybliżone zostały informacje dotyczące członkostwa Polski w Unii Europejskiej. Następnie dokonano charakterystyki sektora MSP województwa śląskiego oraz Regionalnego Programu Operacyjnego. Polscy przedsiębiorcy uzyskali dostęp do nowych źródeł pomocy finansowej – funduszy strukturalnych, które są instrumentami europejskiej polityki regionalnej. W chwili gdy Polska przystąpiła do Unii Europejskiej pojawiły się szerokie możliwości rozwoju tego sektora. Odgrywa on ważną rolę i stanowi źródło konkurencyjności oraz wzrostu gospodarczego. Fundusze europejskie wpływają na stopień innowacyjności, wzrost zatrudnienia oraz integracji społecznej. Wpływ Europejskiego Funduszu Społecznego na sektor MSP jest znaczący a Regionalny Program Operacyjny Województwa Śląskiego przyczynia się do ciągłego rozwoju tego sektora, zwłaszcza w kierunku innowacji, nowych technologii oraz wiedzy pracowników polskich przedsiębiorstw. pl
dc.description.abstract The following thesis is evaluating the importance and impact of European Union subsidies on the functioning of the sector of small and medium enterprises. After the presentation of the origins of the EU, the institutions of the EU, are information about the Polish membership in the EU. This was followed by the characteristics of the SME sector and the Regional Operational Programme od Silesia. Polish entrepreneurs gained access to new sources of financial assistance - the Structural Funds, which are instruments of European regional policy. When Poland joined the EU appeared development opportunities in this sector. It has an important role and is a source of competitiveness and economic growth. European funds affect the degree of innovation, employment and social integration. The impact of the European Social Fund for the SME sector is significant and the Regional Operational Programme of Silesia contributes to the continuous development of the sector, especially in the direction of innovation, new technologies and the knowledge workers of Polish enterprises. pl
dc.language.iso pl pl
dc.rights licencja niewyłączna
dc.subject Unia Europejska pl
dc.subject Regionalny Program Operacyjny pl
dc.subject dotacje unijne pl
dc.subject instytucje unijne pl
dc.subject sektor małych i średnich przedsiębiorstw pl
dc.subject instrumenty polityki regionalnej pl
dc.subject fundusze europejskie pl
dc.subject Europejski Fundusz Społeczny pl
dc.subject European Union pl
dc.subject Regional Operational Programme pl
dc.subject EU subsidies pl
dc.subject EU institutions pl
dc.subject sector of small and medium enterprises pl
dc.subject regional policy instruments pl
dc.subject European funds pl
dc.subject European Social Fund pl
dc.title Sektor MŚP a fundusze UE w latach 2007-2013 na przykładzie województwa śląskiego pl
dc.title.alternative SME Sector and European Funds in the Years 2007-2013 on the Example of the Śląsk Region pl
dc.type masterThesis pl
dc.date.updated 2016-06-11T08:26:18Z


Files in this item

This item appears in the following Collection(s)

  • Prace magisterskie [3237]
    [Zgodnie z obowiązującą procedurą nie udostępniamy pełnych wersji prac dyplomowych]

Show simple item record

Search WSB-NLU Repository


Advanced Search

Browse

My Account

Statistics

Info