Radzenie sobie ze stresem a wypalenie zawodowe wśród pracowników Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Nowym Sączu

WSB-NLU Repository

Show simple item record

dc.contributor.advisor Brachowicz, Marta
dc.contributor.author Dyrek, Monika
dc.date.accessioned 2016-10-27T09:37:36Z
dc.date.available 2016-10-27T09:37:36Z
dc.date.issued 2014-09-18 08:38:12
dc.identifier.uri http://hdl.handle.net/11199/9239
dc.description.abstract Praca ma charakter teoretyczno-empiryczny. Jej motywem przewodnim stało się ukazanie zjawiska stresu oraz wypalenia zawodowego na bazie aktualnej wiedzy oraz wniosków, które zostały opracowane w toku przeprowadzonych badań. Podjęty program badawczy miał na celu weryfikację hipotezy zakładającej, że ankietowani pracownicy socjalni doświadczają w pracy zawodowej stresu oraz wypalenia zawodowego.Badaniami zostało objętych trzydziestu pracowników socjalnych Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Nowym Sączu. W przeprowadzonych badaniach wykorzystano kwestionariusz ankietowy własnej konstrukcji. Zebrany materiał empiryczny został poddany analizie statystycznej oraz psychologicznej. Z przeprowadzonych analiz wynika, że stresu najczęściej doświadczają osoby młode, z najkrótszym stażem pracy. Ze stresem zawodowym najlepiej radzą sobie osoby z wyższym wykształceniem magisterskim. Osoby z tej grupy posiadają najbardziej adekwatne umiejętności zaradcze, pozwalające na opanowanie negatywnych emocji. Tendencję do zmiany zawodu wykazują osoby młode, wykształcone, z najkrótszym stażem pracy, chcące osiągnąć sukces. Zrealizowany program badawczy z udziałem pracowników Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Nowym Sączu dostarczył wyników, które oprócz waloru poznawczego, posiadają również wiedzę aplikacyjną. Wiedza ta może być przydatna dla kierownictwa placówki, gdyż to oni są odpowiedzialni za integralne funkcjonowanie swoich podwładnych w miejscu pracy, a co za tym idzie za profesjonalną pomoc udzielaną klientom. pl
dc.description.abstract The work is a theoretical and empirical. The theme of the show has become a phenomenon of stress and burnout on the basis of current knowledge and applications that have been developed in the course of the study. Undertaken a research program aimed at verifying the hypothesis that the respondents experienced social workers in their work stress and burnout. The study has covered thirty social workers Social Welfare Centre in Nowy Sacz. The present study used a questionnaire of our own design. The collected empirical material was subjected to statistical analysis and psychological. Analyses show that the stress most often experienced by young people, with the shortest length of service. With job stress coping best people with higher education graduate. People in this group have the most appropriate remedial skills, allowing the master negative emotions. Tend to leave the profession have young, highly educated, with the shortest length of service, willing to achieve success. Completed research progrm involving employees of the Municipal Social Welfare Centre in Nowy Sacz provided results, which in addition to cognitive asset, also have more Application expertise. This knowledge may be useful for the management of the facility, since they are responsible for the integrated operation of his subordinates in the workplace, and hence for professional assistance to clients. pl
dc.language.iso pl pl
dc.rights licencja niewyłączna
dc.subject stres pl
dc.subject wypalenie zawodowe pl
dc.subject radzenie sobie pl
dc.subject pracownik socjalny pl
dc.subject stress pl
dc.subject burnout pl
dc.subject coping pl
dc.subject social worker pl
dc.title Radzenie sobie ze stresem a wypalenie zawodowe wśród pracowników Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Nowym Sączu pl
dc.title.alternative Coping with stress and burnout among the workers of Urban Social Welfare Centre in New Sacz pl
dc.type masterThesis pl
dc.date.updated 2016-06-11T10:57:58Z


Files in this item

This item appears in the following Collection(s)

  • Prace magisterskie [3237]
    [Zgodnie z obowiązującą procedurą nie udostępniamy pełnych wersji prac dyplomowych]

Show simple item record

Search WSB-NLU Repository


Advanced Search

Browse

My Account

Statistics

Info