Analiza budżetu na przykładzie Gminy Miejskiej Gorlice w latach 2000-2009

WSB-NLU Repository

Show simple item record

dc.contributor.advisor Woźniak, Dariusz
dc.contributor.author Chłanda, Sebastian
dc.date.accessioned 2016-11-02T14:16:14Z
dc.date.available 2016-11-02T14:16:14Z
dc.date.issued 2015-01-30 10:20:18
dc.identifier.uri http://hdl.handle.net/11199/9280
dc.description.abstract W pracy poddano analizie budżet gminy, na przykładzie Gminy Miejskiej Gorlice. W części pierwszej skupiono się na strukturze organizacyjnej jednostek samorządu terytorialnego. Opisano podział terytorialny państwa, istotę i genezę jednostek samorządu terytorialnego oraz typologię zadań samorządu i jego strukturę organizacyjną. W drugiej części obszernie scharakteryzowano budżet gminy jako podstawę finansowania samorządu. Przedstawiono pojęcie budżetu oraz etapy jego opracowywania. Ukazano również źródła dochodów, wydatki gmin i deficyty występujące w publicznych finansach. W części trzeciej skupiono się na analizie dochodów i wydatków badanej gminy. W rozdziale tym opisano miasto Gorlice, zwrócono uwagę na dochody miasta osiągane w latach 2000-2009. Dokonano analizy wydatków gminy w badanym okresie, oraz oceny gospodarki finansowej miasta. Przeanalizowano również sposoby sfinansowania jego zadłużenia. pl
dc.description.abstract In the thesis the budget of a commune is analysed by the example of the Gorlice Commune. In the first chapter the organizational structure of territorial local government units is presented. The territorial division of the state, the core and genesis of territorial local government units, the typology of tasks of a local government and its organizational structure are described. In the second chapter the budget of a commune is extensively characterised as the base of financing a local government. The term budget and phases of creating a budget are shown. Communes' sources of incomes, expenses and deficits in public finances are depicted. The third chapter focuses on analysis of incomes and expenses of the examined commune. In this chapter the town of Gorlice is described, the attention is drown to the incomes of the town from 2000 to 2009. The analysis of the commune expenses in the examined period is done and town's financial economy is evaluated. The ways of financing its debt are also analysed. pl
dc.language.iso pl pl
dc.rights licencja niewyłączna
dc.subject Gorlice pl
dc.subject budżet pl
dc.subject dochody pl
dc.subject wydatki pl
dc.subject deficyt pl
dc.subject finanse publiczne pl
dc.subject Catalyst pl
dc.subject Gorlice pl
dc.subject budget pl
dc.subject income pl
dc.subject expenses pl
dc.subject deficit pl
dc.subject public finance pl
dc.subject Catalyst pl
dc.title Analiza budżetu na przykładzie Gminy Miejskiej Gorlice w latach 2000-2009 pl
dc.title.alternative Budget analysis by the example of Gorlice Commune from 2000 to 2009 pl
dc.type bachelorThesis pl
dc.date.updated 2016-06-11T07:54:37Z


Files in this item

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record

Search WSB-NLU Repository


Advanced Search

Browse

My Account

Statistics

Info