Innowacyjne modele biznesowe, a modyfikacje i zmiany w firmie KSS Klęczany

WSB-NLU Repository

Show simple item record

dc.contributor.advisor Jasieński, Michał
dc.contributor.author Darecki, Jarosław
dc.date.accessioned 2016-11-03T10:51:07Z
dc.date.available 2016-11-03T10:51:07Z
dc.date.issued 2014-10-19 09:45:29
dc.identifier.uri http://hdl.handle.net/11199/9287
dc.description.abstract Niniejsza praca poświęcona jest innowacyjnym modelom biznesowym oraz zmianom, jakie zostały wprowadzone w Kopalni KSS Klęczany. Badania swym zasięgiem objęły analizę literatury przedmiotu tworzenia modeli biznesowych, strategii innowacyjnych i ZZL. Kluczową pozycją rozważań o innowacjach była książka A. Osterwaldera, Y. Pigneura pt. „Tworzenie modeli biznesowych”. Analizie poddane zostały dokumenty KSS Klęczany, które wskazywały na proces zmian, jakie zachodziły w zakresie kształtowania się schematu organizacyjnego. Współczesne przedsiębiorstwo, jakim stara się być Kopalnia KSS Klęczany, by przynosiło wymierne zyski, musi nadążać za zmianami, zachodzącymi w otaczającym go świecie. Dlatego ważna jest umiejętność wprowadzania zmian, innowacji, których zadaniem jest nie tylko usprawnienie produkcji czy zarządzania zasobami ludzkimi, ale także dostosowanie się do potrzeb i oczekiwań współczesnego klienta, a nawet wyprzedzanie bądź kreowanie tychże potrzeb. Wśród zmian, istotny okazał się dla przedsiębiorstwa proces spłaszczenia schematu organizacyjnego. Ponadto firma rozszerzyło zasięg swych usług, w tym o innowacyjne technologie, dotyczące między innymi przydomowych oczyszczalni ścieków czy fotowoltaiki. Przed firmą stoi jednak wiele wyzwań. Dzięki młodej kadrze pracowników, w zarządzaniu można odnaleźć elementy filozofii Kaizen, a w planach jest wprowadzenie metody 6 sigma. Należy jeszcze wiele elementów modelu biznesowego KSS Klęczany usprawnić, ale śmiało można rzec, że Kopalnia stara się być przedsiębiorstwem nowoczesnym i innowacyjnym. pl
dc.description.abstract The following thesis explores innovative business models and changes that were introduced in the KSS Kleczany Mine. The research covered the analysis of literature on development of business models, innovative strategies and HR. The key position for the discussion was the book of A. Osterwalder and Y. Pigneura "Business Model Generations". The analysis also covered the KSS Kleczany business documentation, which showed the process of change of the organisational structure. Modern companies, such as KSS Kleczany Mine aims be, in order to bring tangible profits, must keep pace with the changes in the surrounding world. Therefore the ability to introduce changes and innovations is important, aiming not only at the improvement of production and management of HR, but also at adaptation to needs and expectations of customers, and even preceding or creating those needs. Among the many changes, the process of flattening the organisational structure, proved to be essential. In addition, the company expanded the range of services, including innovative technologies such as household sewage systems and photovoltaics. However, the company still faces many challenges. Young team members bring elements of Kaizen philosophy to the management and the plan is to introduce the "6 sigma" method. Many elements of the business model of KSS Kleczany still need to be improved but it can be stated with confidence that the Mine is on the way to become a modern, innovative company. pl
dc.language.iso pl pl
dc.rights licencja niewyłączna
dc.subject SWOT analysis pl
dc.subject Kaizen pl
dc.subject 6 Sigma pl
dc.subject analiza SWOT pl
dc.subject tworzenie modeli biznesowych pl
dc.subject restrukturyzacja pl
dc.subject struktura organizacji pl
dc.subject zarządzanie zasobami ludzkimi pl
dc.subject innowacje pl
dc.subject efektywność przedsiębiorstwa pl
dc.subject modele biznesowe pl
dc.subject restructuring pl
dc.subject creating business models pl
dc.subject structure of the organization pl
dc.subject human resource management pl
dc.subject innovation pl
dc.subject business efficiency pl
dc.subject business models pl
dc.title Innowacyjne modele biznesowe, a modyfikacje i zmiany w firmie KSS Klęczany pl
dc.title.alternative Innowative business models: modifications and changes in KSS Klęczany Company pl
dc.type bachelorThesis pl
dc.date.updated 2016-06-11T08:06:01Z


Files in this item

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record

Search WSB-NLU Repository


Advanced Search

Browse

My Account

Statistics

Info