Przeciwdziałanie przemocy w rodzinie jako element polityki społecznej na przykładzie gminy Bobowa

WSB-NLU Repository

Show simple item record

dc.contributor.advisor Głuc, Krzysztof
dc.contributor.author Rafa, Marzena
dc.date.accessioned 2016-11-23T08:56:09Z
dc.date.available 2016-11-23T08:56:09Z
dc.date.issued 2014-07-20 17:40:23
dc.identifier.uri http://hdl.handle.net/11199/9330
dc.description.abstract Celem pracy jest analiza realizowanych przez gminę Bobowa zadań z zakresu przeciwdziałania przemocy w rodzinie, nałożonych na samorządy znowelizowaną ustawą z dnia 10 czerwca 2010 roku. W myśl powyższej ustawy strategia działań z zakresu przeciwdziałania przemocy w rodzinie ma opierać się na wypracowaniu efektywnej współpracy między wieloma instytucjami i służbami. Wszelkie interwencje służb w związku z przemocą w rodzinie mają odbywać się w oparciu o procedurę „Niebieska Karta”. Znacząca rolę w realizacji programu odgrywają pracownicy socjalni których ustawodawca wyposażył w kompetencje pozwalające na daleko idącą ingerencję w sprawy rodziny. Niniejsza praca rozpoznaje efekty skoordynowanych działań zespołu interdyscyplinarnego, weryfikuje prace wszystkich podmiotów zaangażowanych w tworzenie gminnego systemu przeciwdziałania przemocy w rodzinie i analizuje skuteczność interwencji w oparciu o procedurę "Niebieskiej Karty”. Gmina Bobowa realizuje nałożone ustawą zadania w niepełnym wymiarze, ponieważ działania mają charakter niekompletny i doraźny, co przekłada się na efektywność całego procesu przeciwdziałania przemocy w rodzinie. pl
dc.description.abstract The goal of the dissertation is the analysis of the responsibilities carried out by the community of Bobowa related to the prevention of domestic violence, which was imposed on local governments by an amended act from 10 June 2010. Within the context of the aforementioned act, the strategy for the prevention of domestic violence is based on the development of an effective collaboration between multiple institutions and services. All interventions by the authorities in connection with domestic violence are to be upheld in accordance with the “Blue Card” procedure. A significant role in the implementation of this program is played by civil servants whom the legislature has provided extensive powers to intervene in family affairs. The dissertation identifies the results of coordinated actions by interdisciplinary teams, verifies the work of all those involved in the creation of a community program for the prevention of domestic violence, as well as examines the effectiveness of interventions based on the “Blue Card” procedure. The community of Bobowa performs the tasks imposed by the law ineffectively because the actions they take are incomplete and ad hoc in nature, which impacts the efficiency of the whole program for domestic violence prevention. pl
dc.language.iso pl pl
dc.rights licencja niewyłączna
dc.subject rodzina pl
dc.subject przemoc pl
dc.subject pomoc społeczna pl
dc.subject przeciwdziałanie przemocy pl
dc.subject zespół interdyscyplinarny pl
dc.subject family pl
dc.subject violence pl
dc.subject social aid pl
dc.subject preventing violence pl
dc.subject interdisciplinary team pl
dc.subject Blue Card pl
dc.subject Niebieska Karta pl
dc.title Przeciwdziałanie przemocy w rodzinie jako element polityki społecznej na przykładzie gminy Bobowa pl
dc.title.alternative Preventing Domestic Violence as and Element of Social Policy on the Example of the Bobowa Community pl
dc.type bachelorThesis pl
dc.date.updated 2016-11-19T15:00:50Z


Files in this item

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record

Search WSB-NLU Repository


Advanced Search

Browse

My Account

Statistics

Info