Organizacja i finansowanie oświaty w gminie na przykładzie gminy Szczucin

WSB-NLU Repository

Show simple item record

dc.contributor.advisor Nalepka, Adam
dc.contributor.author Duda, Magdalena
dc.date.accessioned 2016-11-23T14:04:17Z
dc.date.available 2016-11-23T14:04:17Z
dc.date.issued 2014-07-29 11:53:18
dc.identifier.uri http://hdl.handle.net/11199/9344
dc.description.abstract Oświata w dzisiejszych czasach odgrywa ważną rolę w życiu ludzi. Zdobycie dobrego wykształcenia pozwala w przyszłości cieszyć się z dobrej pracy i spełniania własnych ambicji zawodowych.Celem pracy jest przedstawienie oświatowych zadań jednostki samorządu terytorialnego w procesie organizacji i finansowania oświaty, jak również ciągłych zmian zachodzących w dziedzinie oświaty i wychowania. Praca ukazuje również problemy związane z gromadzeniem i odpowiednim podziałem zasobów finansowych na realizację wyznaczonych zadań oświatowych. Obiektem badań analizy empirycznej była Gmina Szczucin, a horyzont czasowy obejmował lata 2008-2013. Praca składa się z pięciu rozdziałów. Przedstawiono charakterystykę systemu oświaty w Polsce, omówiono organizację szkół, nadzór merytoryczny nad nimi, a także finansowanie szkolnictwa w Polsce. Dalej przedstawiono jakie są zadania gminy, jak wygląda gospodarka finansowa, a także zadania gminy w zakresie szkolnictwa. Wymieniono i omówiono zadania jednostek organizacyjnych realizujących zadania oświatowe w gminie, a także finansowanie i nadzór nad funkcjonowaniem szkół w gminie. Empiryczna część pracy badanego okresu przedstawia nam analizę finansową gminy, wydatki i strukturę wydatków na oświatę, wysokość i udział subwencji oświatowej względem wydatków ponoszonych na zadania oświatowe w gminie Szczucin. pl
dc.description.abstract Nowadays, education plays an important role in people's lives. Gaining appropriate education may provide better future for people. Education may also be helpful in finding a well-paid job. It is possible to claim that thanks to education we are able to fulfill our ambitions. The aim of this dissertation is to present educative tasks of the local government entity in the process of organizing and financing education and to highlight constant changes in the field of education and upbringing children. What is more, the work depicts problems connected with collecting and distributing funds dedicated for fulfilling designated educational tasks. The investigation has been carried out in the area of Szczucin Commune between 2008 and 2013. The dissertation consists of five chapters in which the features of the educational system of Poland and the way of financing it are presented. What is more, the educational obligations of the Town and Community Council as well as financial management are mentioned. Moreover, the work presents educative tasks of the organizational units in the area of the Szczucin Commune and also financing and supervising schools in the area of the commune. The empirical part of the investigated period presents financial analysis of the commune, spendings and the structure of spendings on education and the amount and contribution of the educative subvention in terms of the expenditures which are spend on educative tasks in the Commune of Szczucin. pl
dc.language.iso pl pl
dc.rights licencja niewyłączna
dc.subject organizacja pl
dc.subject finansowanie pl
dc.subject budżet pl
dc.subject subwencje pl
dc.subject dotacje pl
dc.subject gmina pl
dc.subject samorząd terytorialny pl
dc.subject oświata pl
dc.subject finanse pl
dc.subject subwencja oświatowa pl
dc.subject dochody pl
dc.subject wydatki pl
dc.subject funding pl
dc.subject budget pl
dc.subject grants pl
dc.subject subsidies pl
dc.subject municipality pl
dc.subject local government pl
dc.subject education pl
dc.subject finance pl
dc.subject educational subsidy pl
dc.subject incomes pl
dc.subject expenses pl
dc.subject organization pl
dc.title Organizacja i finansowanie oświaty w gminie na przykładzie gminy Szczucin pl
dc.title.alternative Funding and organising education at local government level on the example of Szczucin community pl
dc.type bachelorThesis pl
dc.date.updated 2016-11-19T14:49:56Z


Files in this item

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record

Search WSB-NLU Repository


Advanced Search

Browse

My Account

Statistics

Info