Współczesne formy motywacji pracowniczej na przykładzie Miejskiego Ośrodka Pomocy Rodzinie w Kielcach

WSB-NLU Repository

Show simple item record

dc.contributor.advisor Potoczek, Natalia
dc.contributor.author Waśko, Justyna
dc.date.accessioned 2016-11-24T15:19:59Z
dc.date.available 2016-11-24T15:19:59Z
dc.date.issued 2014-07-26 08:42:56
dc.identifier.uri http://hdl.handle.net/11199/9363
dc.description.abstract Potrzeby pracowników zmieniają się wraz z upływem czasu a dynamicznie zmieniający się rynek pracy i wzrost konkurencji wręcz zmuszają przedsiębiorstwa do dostosowywania się do zmian i wymagań zatrudnionych. Czynnikiem warunkującym produktywną pracę jest kompleksowy i skuteczny system motywacyjny, który nie tylko wykorzystuje potrzeby i zdolności pracowników ale także daje im satysfakcję. Celem rozważań jest określenie czy badana organizacja potrafi dostosować się wraz z oferowanymi środkami motywacji do dynamicznie zmieniających się potrzeb i upodobań pracowników, ukazanie ich oczekiwań względem pracy oraz przedstawienie poziomu zmotywowania do pracy a także zidentyfikowanie czynników demotywujących. Badania przeprowadzono metodą sondażową wśród pracowników Miejskiego Ośrodka Pomocy Rodzinie w Kielcach. W celu zebrania informacji do rozwiązania problemu badawczego niniejszej pracy zastosowano ankietę. Badania wykazały że zaangażowanie pracowników jest na dobrym poziomie jednak luka pojawia się w innym miejscu. Jako czynniki demotywujące pracownicy najczęściej wskazują te, które wiążą się z organizacją pracy oraz panującą w niej atmosferą. Zatrudnieni często narzekają na brak współpracy, złe relacje z przełożonymi, stres, niesprawiedliwość i niepoprawny przepływ informacji. Prawidłowy program motywowania swoim działaniem powinien wyzwolić wolę i chęć działania pracowników oraz powinien kształtować pożądane przez przedsiębiorstwo zachowania i postawy. pl
dc.description.abstract A needs of employees are changing along with time and dynamically the changing labour market and the rise in the competition straight out are forcing enterprises to accommodating themselves to the changes and employed requirements. With determinant productive work both an effective motivation system which is not only using needs and abilities of employees are comprehensive but also is giving them satisfaction. Determining whether the examined organization is able to accommodate itself along with offered means of motivation is an aim of deliberations to dynamically changing needs and likings of employees, showing their expectations with regard to the work and visualising of the level motivating to the work as well as identifying demotivating factors. They conducted research with sampling procedure amongst employees of the Municipal counselling centre for Family in Kielce. In order to gather information for solving the research problem of this work a survey was applied. Examinations showed that on the good level however the commitment of employees was the gap is turning up at other place. As demotivating factors employees most often show the work the ones which are joining an organization and with the atmosphere ruling in it. Employed often are complaining about the absence of co-operation, bad relations with superiors, the stress, the injustice and the incorrect flow of information. The normal program of motivating with its action should trigger will and desire for action of employees and should shape conducts desired by the enterprise and attitudes. pl
dc.language.iso pl pl
dc.rights licencja niewyłączna
dc.subject motywacja pl
dc.subject zaangażowanie pl
dc.subject potrzeby pracowników pl
dc.subject narzędzia motywowania pl
dc.subject benefity pl
dc.subject Total Rewards pl
dc.subject ankieta pl
dc.subject motivation pl
dc.subject commitment pl
dc.subject needs of employees pl
dc.subject motivation tools pl
dc.subject benefits pl
dc.subject Total Rewards pl
dc.subject the questionnaire form pl
dc.title Współczesne formy motywacji pracowniczej na przykładzie Miejskiego Ośrodka Pomocy Rodzinie w Kielcach pl
dc.title.alternative Contemporary forms of employee motivation on the example of the Municipal counselling centre for Family in Kielce pl
dc.type masterThesis pl
dc.date.updated 2016-11-19T14:58:41Z


Files in this item

This item appears in the following Collection(s)

  • Prace magisterskie [3237]
    [Zgodnie z obowiązującą procedurą nie udostępniamy pełnych wersji prac dyplomowych]

Show simple item record

Search WSB-NLU Repository


Advanced Search

Browse

My Account

Statistics

Info