Etyka Kościoła rzymskokatolickiego

WSB-NLU Repository

Show simple item record

dc.contributor.advisor Tanalski, Dionizy
dc.contributor.author Buźniak, Robert
dc.date.accessioned 2016-11-29T10:30:26Z
dc.date.available 2016-11-29T10:30:26Z
dc.date.issued 2014-11-03 22:46:37
dc.identifier.uri http://hdl.handle.net/11199/9382
dc.description.abstract Niniejsza praca ukazuje najważniejsze zasady etyczne obowiązujące w Kościele katolickim. Problem główny, opiera się na poszukiwaniu odpowiedzi na pytanie: Co odróżnia etykę Kościoła rzymskokatolickiego od zasad etycznych innych, wielkich religii świata? Metody badawcze ogniskują się wokół badań dokumentów i materiałów, które umożliwiają poszerzenie wiedzy ogólnej w zakresie etyki Kościoła katolickiego. Ponadto zastosowano metodę analizy i syntezy wcześniej zebranych materiałów badawczych. Na początku, omówiono zagadnienia dotyczące etyki i moralności oraz dokonano przeglądu koncepcji etycznych w największych religiach świata, takich jak hinduizm, buddyzm, judaizm, islam, czy religia chińska. Następnie podjęto szereg zagadnień, dotyczących źródeł etyki chrześcijańskiej, które koncentrują się na Starym i Nowym Testamencie, Tradycji apostolskiej, nauczaniu Jezusa Chrystusa i Magisterium Kościoła. Poruszono także, najważniejsze kwestie etyczne Kościoła katolickiego, takie jak seksualność człowieka, aborcja, eutanazja, In vitro, antykoncepcja, transplantacja, kara śmierci, dobra materialne a także godność człowieka. Biorąc pod uwagę ogólny cel pracy oraz podjęty problem, można zauważyć, że wszystkie religie, choć różnią się między sobą, nakazują uczciwe i etyczne postępowanie wobec swoich bliźnich. pl
dc.description.abstract This work shows the most important ethical rules in the Catholic Church. The root problem, based on a search for answers to the question: What distinguishes the ethics of the Roman Catholic Church of ethical principles other great religions of the world? Research methods are centered around the study of documents and materials that allow you to expand general knowledge of the ethics of the Catholic Church. Furthermore, a method for the analysis and synthesis of previously collected research material. At the beginning, discussed issues relating to ethics and morality, and a review of the concept of ethics in the major world religions, such as Hinduism, Buddhism, Judaism, Islam, or religion Chinese. Afterwards a number of issues concerning the sources of Christian ethics, which focus on the Old and New Testament, the Apostolic Tradition, the teachings of Jesus Christ and the Magisterium of the Church. Also raised, the most important ethical issues of the Catholic Church, such as human sexuality, abortion, euthanasia, in vitro, contraception, transplantation, death penalty, tangible and human dignity. Given the overall objective of the work and taken the problem, you will notice that all religions, though they differ among themselves, require fair and ethical behavior toward their fellow man. pl
dc.language.iso pl pl
dc.rights licencja niewyłączna
dc.subject Kościół pl
dc.subject Biblia pl
dc.subject Church pl
dc.subject Bible pl
dc.subject etyka pl
dc.subject moralność pl
dc.subject religia pl
dc.subject ethics pl
dc.subject morality pl
dc.subject religion pl
dc.title Etyka Kościoła rzymskokatolickiego pl
dc.title.alternative Ethics of the Roman Catholic Church pl
dc.type masterThesis pl
dc.date.updated 2016-11-19T15:14:11Z


Files in this item

This item appears in the following Collection(s)

  • Prace magisterskie [3237]
    [Zgodnie z obowiązującą procedurą nie udostępniamy pełnych wersji prac dyplomowych]

Show simple item record

Search WSB-NLU Repository


Advanced Search

Browse

My Account

Statistics

Info