Rozbieżność ekonomiczna województw w Polsce

WSB-NLU Repository

Show simple item record

dc.contributor.advisor Reśko, Dariusz
dc.contributor.author Czerwiński, Artur
dc.date.accessioned 2016-11-29T11:50:17Z
dc.date.available 2016-11-29T11:50:17Z
dc.date.issued 2014-07-07 09:05:22
dc.identifier.uri http://hdl.handle.net/11199/9391
dc.description.abstract Praca ukazuje podstawowe aspekty określające rozbieżność ekonomiczną województw w Polsce, zwłaszcza pod względem uprzemysłowienia. Wykorzystano tu wybrane aspekty umożliwiające charakterystykę i analizę regionów w perspektywie rozwoju ekonomicznego. Wśród nich należy wymienić wysokość dochodów, poziom bezrobocia, produkcję sprzedaną przemysłu oraz nakłady inwestycyjne. Dla potrzeb analizy sformułowano dwie hipotezy. Założeniem pierwszej jest przypuszczenie, iż w Polsce występuje znaczna rozbieżność ekonomiczna w poszczególnych regionach. Druga hipoteza zakłada, że rozbieżności występują w poziomie dochodów i bezrobocia, ilości produkcji sprzedanej przemysłu oraz nakładów inwestycyjnych. Jak wynika z powyższej analizy rozbieżność ekonomiczna Polski w ujęciu regionalnym jest znaczna. Najlepszą sytuacją ekonomiczną mogą poszczycić się regiony centralny i południowy, które dominują nad pozostałymi w większości analizowanych kategorii ekonomicznych. W trudniejszej sytuacji znajdują się region północny i północno-zachodni, które jednak oscylują w okolicy średniej krajowej. Najgorsza sytuacja ekonomiczna często przypisywana jest regionowi wschodniemu i południowo-zachodniemu. Polityka rozwojowa Polski powinna skupiać się na zwiększaniu kapitału społecznego, intelektualnego oraz innowacyjności, m.in. przez politykę naukową i edukacyjną oraz znaczący wzrost nakładów na badania i rozwój, podnoszeniu krajowej stopy oszczędności i efektywności inwestowania oraz zwiększaniu atrakcyjności Polski jako miejsca inwestowania dla inwestorów zagranicznych i krajowych. pl
dc.description.abstract The work is showing essential aspects determining the economic divergence of provinces in Poland, especially in terms of the industrialization. Here selected aspects enabling characteristics and analysis of regions in the perspective of the economic development were used. Among them one should exchange the amount of incomes, the level of unemployment, the sold output of the industry and investments. For the purposes of analysis two hypotheses were formulated. With assumption first there is a presumption that in Poland a considerable economic discrepancy in individual regions is appearing. The second hypothesis assumes that divergences are appearing in the income level and of the unemployment, the quantity of the sold output of the industry and investments. How the economic discrepancy of Poland in the regional presentation results from above analysis is considerable. Regions can boast about the best economic situation central and noon which are dominating above remaining of largely analysed economic categories. They are in a difficult situation north and north-western region however which are oscillating in surroundings of the national average. The worst economic situation is often assigned to the eastern and south-western region. The development policy of Poland should focus on increasing the social capital, intellectual and innovations, among others through the science policy and educational and considerable increase of the expenditure on the research and development, for raising the domestic foot of the frugality and for the effectiveness of investing as well as increasing attraction of Poland as places of investing for foreign exchange investors and domestic. pl
dc.language.iso pl pl
dc.rights licencja niewyłączna
dc.subject ekonomia pl
dc.subject województwa pl
dc.subject Polska pl
dc.subject uprzemysłowienie pl
dc.subject economics pl
dc.subject provinces pl
dc.subject Poland pl
dc.subject industrialization pl
dc.subject rozbieżność pl
dc.subject divergence pl
dc.title Rozbieżność ekonomiczna województw w Polsce pl
dc.title.alternative Economic divergence of provinces in Poland pl
dc.type masterThesis pl
dc.date.updated 2016-11-24T13:43:58Z


Files in this item

This item appears in the following Collection(s)

  • Prace magisterskie [3237]
    [Zgodnie z obowiązującą procedurą nie udostępniamy pełnych wersji prac dyplomowych]

Show simple item record

Search WSB-NLU Repository


Advanced Search

Browse

My Account

Statistics

Info