Źródła finansowania spółek prawa handlowego na podstawie spółki akcyjnej COMP

WSB-NLU Repository

Show simple item record

dc.contributor.advisor Jermakowicz, Katarzyna
dc.contributor.author Kwolek, Kinga
dc.date.accessioned 2016-11-30T08:27:30Z
dc.date.available 2016-11-30T08:27:30Z
dc.date.issued 2014-07-06 20:48:11
dc.identifier.uri http://hdl.handle.net/11199/9404
dc.description.abstract Zagadnienie źródeł finansowania jest pojęciem niezwykle szerokim. Ich odpowiedni wybór i stworzenie właściwej struktury kapitału w jednostce jest bardzo ważnym czynnikiem powodzenia prowadzonej działalności gospodarczej. Jest to tym bardziej ważne, że zapotrzebowanie na środki pieniężne w przedsiębiorstwie jest nieustające zarówno w przypadku planowania przedsięwzięć inwestycyjnych jak i w finansowaniu bieżącej działalności. Na rynku dostępnych jest wiele możliwości pozyskania kapitału, ale nie jest to ani łatwe ani tanie i tym bardziej dostępne dla każdego. Każde źródło finansowania ma swoje wady i zalety i niemożliwym jest wybór idealnego rozwiązania, jednakże trzeba dokonywać wyborów takich, gdzie pozytywne aspekty przewyższają te negatywne. Przedstawione charakterystyki własnych i obcych źródeł kapitału potwierdzają tezę, że spółki handlowe mają dużo możliwości pozyskania kapitału, ale każde z nich jest zupełnie inne i nie może być najlepsze dla każdego, gdyż każda działalność ma inny cel i realizuje go w odmienny sposób. Ponadto spółki notowane na giełdzie przede wszystkim mogą pozyskać kapitał szybciej poprzez emisję akcji, a konieczność publikacji sprawozdań finansowych sprawia, że obdarzone są większym zaufaniem inwestorów i taniej mogą pozyskać kapitał ze względu na mniejsze wymagania co do zabezpieczeń. pl
dc.description.abstract The issue of sources of funding is very broad. Their proper selection and creation of the appropriate capital structure in the unit is a very important factor for the success of the business. This is even more important because the demand for cash in the company is continuing both in the planning of investment projects and in financing current operations. In the market there are many opportunities to raise capital but it is neither easy nor cheap, nor accessible to everyone. Each funding source has advantages and disadvantages and it is impossible to select an ideal solution but one has to make choices where the positive aspects outweigh the negative ones. The characteristics of their own and foreign capital sources confirm that commercial companies have a lot of opportunities to raise capital but each of them is completely different and cannot be the best choice for everyone, because every business has a different purpose and implement it in a different way. In addition listed companies can quickly raise capital through the share issue and the need for publication of financial statements makes them trustworthy for investors and they can raise capital at a lower cost due to weaker requirements for collateral. pl
dc.language.iso pl pl
dc.rights licencja niewyłączna
dc.subject kapitał własny pl
dc.subject kapitał obcy pl
dc.subject koszt kapitału pl
dc.subject wypłacalność pl
dc.subject zadłużenie pl
dc.subject equity pl
dc.subject foreign capital pl
dc.subject cost of capital pl
dc.subject solvency pl
dc.subject liabilities pl
dc.title Źródła finansowania spółek prawa handlowego na podstawie spółki akcyjnej COMP pl
dc.title.alternative Sources of financing of commercial companies on the basis of a joint stock company COMP pl
dc.type masterThesis pl
dc.date.updated 2016-11-24T15:07:23Z


Files in this item

This item appears in the following Collection(s)

  • Prace magisterskie [3237]
    [Zgodnie z obowiązującą procedurą nie udostępniamy pełnych wersji prac dyplomowych]

Show simple item record

Search WSB-NLU Repository


Advanced Search

Browse

My Account

Statistics

Info