Wpływ kultury organizacyjnej na konkurencyjność sektora małych i średnich przedsiębiorstw w powiecie nowosądeckim

WSB-NLU Repository

Show simple item record

dc.contributor.advisor Choroszczak, Jerzy
dc.contributor.author Samoder, Ewa
dc.date.accessioned 2016-12-19T10:28:04Z
dc.date.available 2016-12-19T10:28:04Z
dc.date.issued 2014-07-23 13:42:41
dc.identifier.uri http://hdl.handle.net/11199/9447
dc.description.abstract Polskie przedsiębiorstwa sektora małych i średnich przedsiębiorstw szukając źródeł i sposobów wzrostu efektywności oraz przyspieszenia rozwoju, inwestują w kulturę organizacyjną, która zajmuje niekwestionowane miejsce wśród kluczowych aspektów zarządzania współczesnymi przedsiębiorstwami. Cel pracy i zawarte w niej badania są próbą określenia wzajemnego wpływu elementów kultury organizacyjnej i cech przedsiębiorstwa warunkujące jego strategię konkurencyjną. Wykonano analizy i oceny wpływu kultury organizacyjnej na konkurencyjność sektora małych i średnich przedsiębiorstw w powiecie nowosądeckim w oparciu o badania własne przeprowadzone za pomocą kwestionariusza ankietowego. Na podstawie wyników stwierdzono, że zarządzanie projakościowe i satysfakcja klienta są bezpośrednimi katalizatorami konkurencyjności w sektorze MSP. Kluczowe elementy zależności między kulturą organizacyjną a konkurencyjnością to możliwość pełnego wykorzystywania potencjału indywidualnego pracowników, styl przywództwa oraz klimat organizacyjny wpływające razem na pozytywny odbiór oraz na sprawność działania przedsiębiorstw. Kultura organizacyjna wpływa przez zarządzanie na efektywne konkurowanie przedsiębiorstw w obecnym otoczeniu, szczególnie wobec dużych przedsiębiorstw. pl
dc.description.abstract Polish companies in the small and medium-sized enterprises sector looking for sources and methods of increasing efficiency and accelerating development, invest in organizational culture, which has indisputable place among the key aspects of management of modern enterprises. The aim of this study and research included make an attempt to determine the mutual influence of the organizational culture's elements and enterprise's characteristics influencing its competitive strategy. Analysis and evaluations of the impact of organizational culture on the competitiveness of small and medium-sized enterprises in the Nowy Sącz District based on own research done through a questionnaire were conducted. Based on the results it was concluded that the pro-quality management and client's satisfaction are the direct catalysts of competitiveness in the SME sector. The key elements of influence between operational culture and competitiveness make a possibility of using the potential of individual workers to the fullest as well as the style of leadership and the organizational climate, which together influence the positive reception of the enterprise and its efficiency. The organizational culture influences through managing the effective competing in the present surroundings, especially towards big enterprises. pl
dc.language.iso pl pl
dc.rights licencja niewyłączna
dc.subject małe i średnie przedsiębiorstwa pl
dc.subject konkurencyjność pl
dc.subject organizational culture pl
dc.subject small and medium-sized enterprises pl
dc.subject competitiveness pl
dc.subject kultura organizacyjna pl
dc.title Wpływ kultury organizacyjnej na konkurencyjność sektora małych i średnich przedsiębiorstw w powiecie nowosądeckim pl
dc.title.alternative The Influence of Organizational Culture on Competitiveness of the Small and Medium-Sized Enterprises Sector in the Nowy Sącz District pl
dc.type bachelorThesis pl
dc.date.updated 2016-11-19T15:13:56Z


Files in this item

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record

Search WSB-NLU Repository


Advanced Search

Browse

My Account

Statistics

Info