Toksyczność spalin paliw silnikowych i główne kierunki ich redukcji

WSB-NLU Repository

Show simple item record

dc.contributor.advisor Onak, Marek
dc.contributor.author Nędza, Mateusz
dc.date.accessioned 2016-12-19T11:50:25Z
dc.date.available 2016-12-19T11:50:25Z
dc.date.issued 2014-07-27 23:21:37
dc.identifier.uri http://hdl.handle.net/11199/9457
dc.description.abstract Głównymi źródłami zanieczyszczeń otaczającego nas środowiska są spaliny paliw silnikowych. Założeniem pracy było zaprezentowanie rodzajów paliw oraz dodatkowo scharakteryzowanie szkodliwości toksyn powstałych z ich przetwarzania, które mają negatywny wpływ zarówno na atmosferę jak i organizm człowieka. Przedstawiono również normy, uregulowania prawne, dotyczące spalin oraz dyrektywy Unii Europejskiej, których przestrzega się na całym jej obszarze. Omówiona została Światowa Karta Paliw. Dalszą część poświęcono analizie składu spalin, przebiegu procesu spalania , skutków ubocznych zachodzących w tych procesach, które mają negatywny wpływ na zanieczyszczenie środowiska oraz na zdrowie człowieka. Przedstawiono sposób ulepszania formuły mieszanek aby pojazdy mogły emitować mniej szkodliwych substancji do środowiska. Praca opisuje także, że w związku ze zwiększającą się emisją toksycznych substancji do atmosfery, konieczne jest zastosowanie węglowodorowych paliw syntetycznych o zapłonie samoczynnym, stosowanie katalizatorów a nawet zmiany konstrukcji silnika. Końcowy fragment pracy poświęcony został alternatywnym źródłom energii, dzięki którym można uniknąć emisji szkodliwych toksyn. Wszystkie powyższe działania mają na celu ochronę ludzkiej populacji oraz środowiska. pl
dc.description.abstract The main sources of pollution of the surrounding environment are exhaust of motor fuels. The aim of the study was to demonstrate the types of fuels and further characterize the harmful toxins resulting from their processing, which have a negative impact on both the environment and the human body. It also presents standards, regulations regarding exhaust and European Union directive, which must be observed throughout the area. Discusses the World Wide Fuel Charter. A further part analyzing the composition of the exhaust gas, the combustion process, side effects occurring in these processes, which have a negative impact on air pollution and human health. The paper presents a method for improving the formula blends to cars may emit less harmful substances into the environment. The work also describes that due to the increasing emission of toxic substances into the atmosphere, it is necessary to apply synthetic hydrocarbon fuel ignition, the use of catalysts and even changes in engine design. The final piece of work was devoted to alternative energy sources, allowing you to avoid the emission of harmful toxins. All of these actions are intended to protect the human population and the environment. pl
dc.language.iso pl pl
dc.rights licencja niewyłączna
dc.subject toksyczność pl
dc.subject paliwa pl
dc.subject spaliny pl
dc.subject redukcja pl
dc.subject emisja pl
dc.subject silnik pl
dc.subject toxicity pl
dc.subject fuels pl
dc.subject fumes pl
dc.subject reduction pl
dc.subject emission pl
dc.subject engine pl
dc.title Toksyczność spalin paliw silnikowych i główne kierunki ich redukcji pl
dc.title.alternative Toxicity of fumes motor fuels and main methods of their reducing pl
dc.type bachelorThesis pl
dc.date.updated 2016-11-24T13:06:58Z


Files in this item

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record

Search WSB-NLU Repository


Advanced Search

Browse

My Account

Statistics

Info