Realizacja zadań z zakresu bezpieczeństwa i higieny pracy na przykładzie przedsiębiorstwa Elektromontaż Rzeszów S.A.

WSB-NLU Repository

Show simple item record

dc.contributor.advisor Honkisz, Małgorzata
dc.contributor.author Matyas, Andrzej
dc.date.accessioned 2017-01-04T13:28:17Z
dc.date.available 2017-01-04T13:28:17Z
dc.date.issued 2014-07-08 22:21:26
dc.identifier.uri http://hdl.handle.net/11199/9466
dc.description.abstract Bezpieczeństwo i higiena pracy to zespół warunków, jakie należy zachować w zakładzie pracy, aby pracownicy mogli wykonywać swoje zadania w sposób bezpieczny bez szkody dla zdrowia. Człowiek i jego zdrowie stanowi główny podmiot ochrony w systemie ochrony pracy. W polskim prawie cele ochrony zdrowia pracowników przed zagrożeniami regulowane są przez przepisy bezpieczeństwa i higieny pracy. Przepisy bezpieczeństwa i higieny pracy stanowią więc podstawowy zbiór norm ochrony pracy, przede wszystkim w dziale X Kodeksu Pracy, a także w innych aktach prawnych, m.in. w rozporządzeniach właściwych ministrów. Kwestie bezpieczeństwa i higieny pracy winny być stale na uwadze każdego z pracodawców, bez względu na ich prawny status, ponieważ maksymalizacja zysków nie może być jedynym celem ich działalności, bez względu na stosowane środki. W pracy przedstawione zostały pojęcia i podstawy prawne związane z bezpieczeństwem i higieną pracy oraz ogólna organizacja systemu bhp w Polsce. Przedstawiony został również katalog zagrożeń, jakie mogą zaistnieć podczas wykonywania pracy, ze szczególną uwagą skupioną na pracach szczególnie niebezpiecznych. Problematyka realizacji zadań z zakresu bezpieczeństwa i higieny pracy w podmiocie gospodarczym została ukazana na przykładzie przedsiębiorstwa Elektromontaż Rzeszów S.A. Analiza statystyk wypadków przedstawiona w opracowaniu wskazuje na znaczne wahania w ciągu ostatnich lat zarówno liczby, jak i wskaźnika częstości wypadków przy pracy w Polsce. W badanym przedsiębiorstwie m.in. dzięki właściwie realizowanym przedsięwzięciom z zakresu bhp w okresie 1998-2013 nie stwierdzono żadnych wypadków śmiertelnych oraz ciężkich. pl
dc.description.abstract Occupational safety and health is a set of conditions that are to be maintained in a workplace in order to enable employees performing their duties in a safe manner which does not harm their health. In the Polish law, the objectives of protection of employees against threats are governed by the provisions concerning occupational safety and health. Therfore, the mentioned provisions constitute the fundamental collection of legal norms governing health and safety at work, statutorily specified in the provisions included in the section X of the Labour Code as well as in other legal documents, among other things in regulations. The thesis has presented a range of definitions concerning the issue of occupational safety and health, legal basis connected with the field as well as its general organization in Poland. A catalogue of threats that may come into existence while performing work, paying special attention to occupations with high risk of danger, has also been portrayed. The problems connected to the issue of performance of tasks within the area of occupational safety and health in an economic entity have been illustrated on the example of Elektromontaż Rzeszów S.A [ Inc.] entrepreneurship. The analysis of the statistical data concerning accidents presented in the study gives an indication that considerable fluctuations appear in both the number of accidents at work and their frequency in Poland during the past few years. No serious or fatal accidents have been found in the examined entrepreneurship, among others as a result of competent undertakings in the field of OHS during the period from 1998 to 2013. pl
dc.language.iso pl pl
dc.rights licencja niewyłączna
dc.subject bezpieczeństwo i higiena pracy pl
dc.subject ochrona pracownika pl
dc.subject wypadek pl
dc.subject elektromonter pl
dc.subject zagrożenie pl
dc.subject Elektromontaż Rzeszów SA pl
dc.subject Occupational safety and health pl
dc.subject protection of an employee pl
dc.subject accident pl
dc.subject wireman pl
dc.subject threat pl
dc.subject Elektromontaz Rzeszow SA pl
dc.title Realizacja zadań z zakresu bezpieczeństwa i higieny pracy na przykładzie przedsiębiorstwa Elektromontaż Rzeszów S.A. pl
dc.title.alternative The execution of tasks in the field of occupational health and safety on the example of the company Elektromontaz Rzeszow S.A. pl
dc.type bachelorThesis pl
dc.date.updated 2016-11-24T14:45:38Z


Files in this item

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record

Search WSB-NLU Repository


Advanced Search

Browse

My Account

Statistics

Info