Sposób naliczania wynagrodzeń w firmie X

WSB-NLU Repository

Show simple item record

dc.contributor.advisor Mikulec, Marek
dc.contributor.author Durałek, Wioletta
dc.date.accessioned 2017-01-12T12:33:48Z
dc.date.available 2017-01-12T12:33:48Z
dc.date.issued 2014-06-28 21:35:21
dc.identifier.uri http://hdl.handle.net/11199/9486
dc.description.abstract Celem mojej pracy było przedstawienie głównych elementów składowych mających wpływ na sposób naliczania wynagrodzenia w badanej jednostce X, na podstawie analizy listy płac, jako podstawowego dokumentu w zakresie wynagrodzeń. W niniejszej pracy wykorzystano: metodę analizy dokumentów, która posłużyła do analizy systemu wynagradzania i listy płac, oraz metodę syntezy wykorzystaną do sformułowania wniosków powstałych w wyniku analizy literatury przedmiotu, a także dokumentacji obowiązującej w firmie X. Omówiono podstawowe zagadnienia dotyczące wynagrodzenia za pracę, m.in. rodzaje, funkcję, składniki oraz zaprezentowano procedurę i sposób obliczania wynagrodzenia przysługującego pracownikowi w zależności od przysługujących mu świadczeń wynikających w dużej mierze z sytuacji osobistej pracownika. Wykazano, iż należne świadczenia różnią się odmiennymi sposobami naliczania wynagrodzenia za daną pracę, gdzie istotne znaczenie mają: składniki płacowe o charakterze obligatoryjnym i fakultatywnym, podstawa wymiaru zasiłku (np. chorobowego, macierzyńskiego, wyrównawczego) jak i czas korzystania z danego świadczenia pl
dc.description.abstract The goal of this master’s thesis was presentation of main elements which impact on the way of calculating salary in subjected unit, based on analysis of payroll as basic document of salaries area. There was decribed method of documents analysis in this master’s thesis, which was used in analysis of remuneration system, payroll and method of synthesis used to express conclusions which arise after analysis of literature and documentation of company X. Master’s thesis presents basic issues concern salary, like types, functions, components. There is also reviewed procedure which shows calculating of salary of employee depended on benefits due his personal situation. This master’s thesis proves that benefits vary different kinds of calculatig salary where material meaning have: compulsory and optional components of it, base of benefit’s assessment (benefit seek pay, maternity benefit, supplementary benefit) and time of receiving benefit. pl
dc.language.iso pl pl
dc.rights licencja niewyłączna
dc.subject rodzaje wynagrodzeń pl
dc.subject składniki wynagrodzenia pl
dc.subject lista płac pl
dc.subject rozliczenie wynagrodzenia pl
dc.subject urlopy i zasiłki pracownicze pl
dc.subject types of salaries pl
dc.subject components of salary pl
dc.subject payroll pl
dc.subject accounting for salary pl
dc.subject employee leave pl
dc.subject employee benefit pl
dc.title Sposób naliczania wynagrodzeń w firmie X pl
dc.title.alternative The way of calculating salaries in company X pl
dc.type masterThesis pl
dc.date.updated 2016-11-29T11:27:06Z


Files in this item

This item appears in the following Collection(s)

  • Prace magisterskie [3237]
    [Zgodnie z obowiązującą procedurą nie udostępniamy pełnych wersji prac dyplomowych]

Show simple item record

Search WSB-NLU Repository


Advanced Search

Browse

My Account

Statistics

Info