Ocena strategii rozwojowej Firmy Click Community Sp. z o.o.

WSB-NLU Repository

Show simple item record

dc.contributor.advisor Pająk, Wojciech
dc.contributor.author Gorla, Barbara
dc.date.accessioned 2017-01-12T12:43:49Z
dc.date.available 2017-01-12T12:43:49Z
dc.date.issued 2015-11-09 09:51:34
dc.identifier.uri http://hdl.handle.net/11199/9488
dc.description.abstract Niniejsza praca dotyczy oceny strategii rozwojowej w krakowskiej Agencji Interaktywnej Click Community. Celem pracy jest udzielenie odpowiedzi na pytanie czy firma wybrała dobry kierunek swojego rozwoju przy wykorzystaniu metod portfelowych. Badany okres działalności firmy w branży internetowej w Polsce przypada na ubiegły i bieżący rok. Dotyczy okresu, w którym Firma podjęła decyzję o rozszerzeniu dotychczasowej działalności o nowe wyspecjalizowane dywizje m.in. pozycjonowanie w Internecie. Praca składa się z czterech rozdziałów. Pierwszy prezentuje zarządzanie strategiczne, jego pojęcie, istotę, cele oraz charakterystykę procesu zarządzania strategicznego, jaką spotykamy w literaturze przedmiotu. W rozdziale drugim znajduje się charakterystyka firmy Click Community. Przedstawiono charakterystykę sektorów działalności, zakres działalności i charakterystykę usług oraz organizację firmy. Rozdział trzeci zawiera charakterystykę strategii rozwojowej i w agencji Click Community oraz analizę strategiczną a przede wszystkim metody portfelowe dotyczące potencjału przedsiębiorstwa takie jak: macierz BCG, McKinseya i macierz ADL. Omówiono też metody otoczenia konkurencyjnego w tym koncepcja Portera, punktowa ocena atrakcyjności sektora oraz mapa grup strategicznych. Rozdział kończy wykorzystanie omówionych metod analizy do zbadania potencjału, pozycji konkurencyjnej oraz określenia stosowanych strategii przez firmę. Ostatnim rozdziałem jest podsumowanie pracy wraz z wnioskami końcowymi. pl
dc.description.abstract This thesis is regarding the assessment of Cracow Click Community interactive agency development strategy. A purpose of the thesis is to give an answer whether the company’s choice of exploiting portfolio models development was a good direction. The analyzed period of the company’s activity in the Internet industry in Poland falls on the previous and current year. Due to the period in which company decided to extend the previous activity upon new specialized divisions, among others, positioning in the Internet . The thesis consists of four chapters. First chapter presents the strategic management, it’s definition, subject, aim and process characteristics, which is defined in the literature on the subject. Second chapter presents the Click Community company characteristics. Characteristics of the company’s activity, its field, services and organization are described. Third chapter presents the Click Community agency characterization of the development strategy as well as the strategic analysis of portfolio models regarding the potential of the enterprise: the BCG matrix, McKinseya and the ADL matrix. Methods of the competitive environment were discussed additionally; including the concept of Porter, the point rating of the sector attractiveness and the strategic groups map. The chapter ends with the usage of discussed analysis methods for the potential exploration, the competitiveness of the company and its strategy definition. The last chapter summaries the thesis along with final conclusion. pl
dc.language.iso pl pl
dc.rights licencja niewyłączna
dc.subject analiza pl
dc.subject strategia pl
dc.subject ocena pl
dc.subject agencja pl
dc.subject planowanie pl
dc.subject social media pl
dc.subject analysis pl
dc.subject strategy pl
dc.subject evaluation pl
dc.subject agency pl
dc.subject planning pl
dc.subject social media pl
dc.subject zarządzanie pl
dc.subject management pl
dc.title Ocena strategii rozwojowej Firmy Click Community Sp. z o.o. pl
dc.title.alternative Assessment of the development strategy of Click Community Company pl
dc.type bachelorThesis pl
dc.date.updated 2017-01-05T13:29:50Z


Files in this item

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record

Search WSB-NLU Repository


Advanced Search

Browse

My Account

Statistics

Info