Ocena zdolności kredytowej w procesie ograniczania ryzyka kredytowego w Banku Spółdzielczym w Limanowej

WSB-NLU Repository

Show simple item record

dc.contributor.advisor Malczak, Jan
dc.contributor.author Rapacz, Halina
dc.date.accessioned 2017-01-22T10:10:14Z
dc.date.available 2017-01-22T10:10:14Z
dc.date.issued 2014-03-28 22:16:27
dc.identifier.uri http://hdl.handle.net/11199/9510
dc.description.abstract W ostatnich latach coraz częściej można się spotkać z terminem „ryzyko kredytowe”. Ryzyko przejawia się w każdej dziedzinie życia związanej z podejmowaniem decyzji. We współczesnym świecie ryzyko kredytowe stanowi poważne źródło niestabilności finansowej każdego podmiotu gospodarczego, dlatego też ważnym problemem jest stosowanie skutecznych metod minimalizacji ryzyka i dostosowania do warunków panujących w gospodarce. Celem niniejszej pracy jest identyfikacja zjawiska związanego z ryzykiem kredytowym, rozpoznanie jego źródła oraz ustalenie sposobów jego minimalizacji w działalności kredytowej banków oraz sporządzenie analizy oceny zdolności kredytowej kredytobiorcy. Przez zdolność kredytową rozumie się zdolność spłaty zaciągniętego kredytu wraz z odsetkami w terminach określonych w umowie. W pracy wykorzystano literaturę na temat metod oceny ryzyka kredytowego oraz oceny wiarygodności kredytowej, a także materiały i dane bankowe na podstawie których przeprowadzono analizę zdolności kredytowej podmiotu gospodarczego. Wniosek o kredyt został złożony w Banku Spółdzielczym w Limanowej. W oparciu o przeprowadzoną analizę ilościową i jakościową wywnioskowano, że podmiot gospodarczy posiada zdolność kredytową. pl
dc.description.abstract In recent years, one can encounter the term ‘credit risk’ more and more often. Risk is inherent in any sphere of life related to decision-making. In the contemporary world, credit risk is becoming a significant source of the lack of financial stability of each business entity, therefore, it is important to apply effective methods aiming at minimizing credit risk and at adapting to the market conditions.The purpose of this thesis is to identify the phenomenon of credit risk, to diagnose its source and to determine ways to minimize credit risk in banking lending operations as well as to prepare an assessment of the lender’s creditworthiness. Creditworthiness is understood as the lender’s ability to pay back the loan including interest on the loan as set forth in the contract. The thesis is based on the literature review concerning methods of credit risk assessment and lender’s creditworthiness assessment as well as on information and data obtained from the Bank, which provided the basis for performing the assessment of creditworthiness of a business entity. The loan application was filed at Bank Spółdzielczy in Limanowa. The results of the quantitative and qualitative analysis which was conducted indicate that the business entity in question has a good credit rating. pl
dc.language.iso pl pl
dc.rights licencja niewyłączna
dc.subject ryzyko kredytowe pl
dc.subject niestabilność finansowa pl
dc.subject minimalizacja ryzyka kredytowego pl
dc.subject ocena zdolności kredytowej pl
dc.subject kredyt bankowy pl
dc.subject działalność gospodarcza pl
dc.subject credit risk pl
dc.subject financial instability pl
dc.subject minimizing credit risk pl
dc.subject credit rating assessment pl
dc.subject bank loan pl
dc.subject business activity pl
dc.title Ocena zdolności kredytowej w procesie ograniczania ryzyka kredytowego w Banku Spółdzielczym w Limanowej pl
dc.title.alternative The Creditworthiness Assessment in the Process of Credit Risk Limiting at Bank Spółdzielczy in Limanowa pl
dc.type masterThesis pl
dc.date.updated 2017-01-05T11:10:42Z


Files in this item

This item appears in the following Collection(s)

  • Prace magisterskie [3237]
    [Zgodnie z obowiązującą procedurą nie udostępniamy pełnych wersji prac dyplomowych]

Show simple item record

Search WSB-NLU Repository


Advanced Search

Browse

My Account

Statistics

Info