Strategie rozwoju regionalnego w kontekście członkostwa Polski w UE na przykładzie województwa małopolskiego

WSB-NLU Repository

Show simple item record

dc.contributor.advisor Głuc, Krzysztof
dc.contributor.author Ogorzały, Małgorzata
dc.date.accessioned 2017-01-25T11:40:21Z
dc.date.available 2017-01-25T11:40:21Z
dc.date.issued 2014-01-28 17:44:55
dc.identifier.uri http://hdl.handle.net/11199/9532
dc.description.abstract Niniejsza praca prezentuje opinie mieszkańców Małopolski na temat realizacji strategii rozwoju regionalnego. Postanowiono również zweryfikować znajomość podstawowych dokumentów regulujących tą kwestię, faktyczny udział władz samorządowych oraz dostępność i wykorzystanie funduszy europejskich. Dokonano tego dzięki analizie i interpretacji prowadzonych badań ankietowych. Prezentacja treści empirycznych została poprzedzona charakterystyką wątków metodologicznych, rozwijających podjęty temat. Celem rozważań stała się również weryfikacja hipotezy, przyjmującej brzmienie: „Mieszkańcy Małopolski, pomimo braku wiedzy na temat założeń strategii rozwoju regionalnego i unijnych dyrektyw, dostrzegają i pozytywnie oceniają obecny poziom rozwoju regionu, wykazując się jednak świadomością istnienia obszarów wymagających kolejnych zmian”. Założenie to w całości się potwierdziło. pl
dc.description.abstract The thesis presents Małopolska citizens’ opinions on the accomplishment of the strategy for regional development. The knowledge of basic related documents, participation of regional government and acquisition and availability of the European funds were also verified. This was done based on the analysis and interpretation of the conducted surveys. Presentation of the empirical part was preceded by the theoretical chapters. The aim of the study was also verification of the hypothesis: „The citizens of the Małopolska region, despite the lack of knowledge about the strategy of regional development and the EU directives recognize and positively assess the current level of development of the region, however they present awareness of the existence of areas that require further changes.” This assumption was confirmed entirely. pl
dc.language.iso pl pl
dc.rights licencja niewyłączna
dc.subject strategia rozwoju pl
dc.subject zarządzanie strategiczne pl
dc.subject fundusze europejskie pl
dc.subject Małopolska pl
dc.subject rozwój regionalny pl
dc.subject polityka regionalna pl
dc.subject władze samorządowe pl
dc.subject development strategy pl
dc.subject strategic management pl
dc.subject European funds pl
dc.subject Małopolska pl
dc.subject regional development pl
dc.subject regional policy pl
dc.subject self-government pl
dc.title Strategie rozwoju regionalnego w kontekście członkostwa Polski w UE na przykładzie województwa małopolskiego pl
dc.title.alternative Regional Development Strategies in the Context of the Polish Membership in the European Union on the Example of Małopolska Region pl
dc.type masterThesis pl
dc.date.updated 2017-01-05T11:16:24Z


Files in this item

This item appears in the following Collection(s)

  • Prace magisterskie [3237]
    [Zgodnie z obowiązującą procedurą nie udostępniamy pełnych wersji prac dyplomowych]

Show simple item record

Search WSB-NLU Repository


Advanced Search

Browse

My Account

Statistics

Info