Innowacyjność jako źródło przewagi konkurencyjnej przedsiębiorstw i regionu Małopolski

WSB-NLU Repository

Show simple item record

dc.contributor.advisor Ujwary-Gil, Anna
dc.contributor.author Dudczak, Ewa
dc.date.accessioned 2017-01-28T08:40:07Z
dc.date.available 2017-01-28T08:40:07Z
dc.date.issued 2014-12-01 12:35:03
dc.identifier.uri http://hdl.handle.net/11199/9575
dc.description.abstract Niniejsza praca miała na celu zbadanie zagadnienia innowacyjności jako głównego czynnika przewagi konkurencyjnej przedsiębiorstw i regionu Małopolski. Jest ona połączeniem teorii odnoszącej się do istoty innowacji i konkurencji z badaniami empirycznymi dotyczącymi działalności innowacyjnej podmiotów przemysłowych w tym województwie. We współczesnej gospodarce, która wymusza nieustanne przeobrażenia innowacje stanowią główne źródło przetrwania oraz są podstawowym czynnikiem stymulującym rozwój podmiotów gospodarczych. Umożliwiają pokonanie przeszkód i ograniczeń utrudniających działania przedsiębiorstwa. Jednakże wprowadzanie innowacji wiąże się z podnoszeniem nakładów na działalność badawczo-rozwojową, pozyskaniem kapitału ludzkiego oraz polityką innowacyjną państwa. Celem pracy jest analiza reakcji wymienionych wyżej determinant na poziom innowacyjności podmiotów. Albowiem dalszy i systematyczny rozwój gospodarki województwa małopolski będzie zależał od budowania innowacyjności przedsiębiorstw funkcjonujących na jego obszarze. pl
dc.description.abstract This work aims at examining the notion of innovation as the key factor for competitive advantage and the Malopolska region. The study combines theory relating to the core of innovation and competition with empirical research of innovative activity of industrial units in the province. In contemporary economy that imposes constant transformations, innovation is the main source of survival and the basic factor boosting the development of business entities. Furthermore, innovation allows to overcome obstacles and constraints that hinder the operation of the company. Nonetheless, implementation of innovation is associated with rising expenditure on research and development, acquisition of human capital and innovative policy of the country. The objective of the work is to analyze the impact of the reactions mentioned above on the level of innovation, since further systematic development of the economy and the Malopolska region will depend on building innovative business operating in the area. pl
dc.language.iso pl pl
dc.rights licencja niewyłączna
dc.subject innowacyjność pl
dc.subject konkurencja pl
dc.subject konkurencyjność pl
dc.subject competition pl
dc.subject competitiveness pl
dc.subject przewaga konkurencyjna pl
dc.subject competitive advantage pl
dc.subject innowacje pl
dc.subject innovation pl
dc.title Innowacyjność jako źródło przewagi konkurencyjnej przedsiębiorstw i regionu Małopolski pl
dc.title.alternative Innovation as a source of competitive advantage of enterprises and the Malopolska region pl
dc.type bachelorThesis pl
dc.date.updated 2017-01-05T11:21:35Z


Files in this item

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record

Search WSB-NLU Repository


Advanced Search

Browse

My Account

Statistics

Info