Wykorzystanie funduszy unijnych na finansowanie zadań gminy na przykładzie Gminy Grybów

WSB-NLU Repository

Show simple item record

dc.contributor.advisor Gancarczyk, Jacek
dc.contributor.author Filip, Iwona
dc.date.accessioned 2017-02-08T12:07:16Z
dc.date.available 2017-02-08T12:07:16Z
dc.date.issued 2011-10-06 15:22:19
dc.identifier.uri http://hdl.handle.net/11199/9667
dc.description.abstract Celem pracy jest przedstawienie i próba analizy środków z funduszy unijnych (perspektywa finansowa 2007-2013 ) w realizacji zadań przypisanych Gminie Grybów jako samorządowi terytorialnemu. Szczególny nacisk jest położony na analizę możliwości beneficjenta (Gmina Grybów), ilość i rodzaj pozyskanych dotacji, zdolność absorpcji oraz perspektywy rozwojowe. Badania empiryczne zostały przeprowadzone w Gminie Grybów, na podstawie danych wtórnych (raporty, dokumentacja gminy, dokumenty programowe na temat rozwoju BIP, GUS, PUP). Istotne źródła informacji stanowiły również publikacje Instytucji UE: sprawozdania, deklaracje, materiały konferencyjne. Praca zawiera analizę finansowania zadań Gminy Grybów ze środków unijnych oraz ich wykorzystanie w priorytetowych przedsięwzięciach Samorządu. Stwierdzono, że dzięki tej pomocy Gmina zrealizowała wiele projektów, które sama nie byłaby w stanie sfinansować w całości, choć w większości z nich musiała się jednak wykazać wkładem własnym. Aktywna polityka inwestycyjna Gminy Grybów finansowana środkami unijnymi służy wyeliminowaniu luk infrastrukturalnych. Rozbudowa systemu wodno- ściekowego zajmuje główną pozycję w strukturze wydatków majątkowych Gminy. Dotacje z funduszy europejskich na realizację zadań Gminy Grybów okazały się dla niej nie tylko wielką szansą rozwojową, ale także pozwoliły na podniesienie poziomu aktywności jej mieszkańców. pl
dc.description.abstract The aim of this thesis is presentation and the attempt of analyses of European subsidies (financial perspective in the years 2007-2013) in the realization of the tasks assigned to the Municipality of Grybów as a local government. The main emphasis is put on the beneficiary (the Municipality of Grybów), the number and sort of European subsidies, the ability of absorption and the development perspectives. Empirical researches were carried out in the Municipality of Grybów on the basis of reports, municipal documentation, programme documents concerning development, Central Statistical Office of Poland, Poviat Labour Office. Among essential materials were UE publications: reports, declarations and conference materials. The thesis includes the analysis of funding of municipal tasks from the European subsidies and using funds in the priority undertakings. It was stated that thanks to the European help the Municipality of Grybów was able to realize many of the projects which could not be funded entirely from the Municipality of Grybów. However, most of the projects required own financial contribution. Active investment policy of the Municipality of Grybów that is funded with the European subsidies aims to eliminate infrastructural problems. Development of water and sewage system takes an important position in the municipal expenditures. Subsidies from the European Union for the realization of the mention tasks turned out to be not only a great development opportunity but also enabled the inhabitants to be more active. pl
dc.language.iso pl pl
dc.rights licencja niewyłączna
dc.subject gmina pl
dc.subject rozwój lokalny pl
dc.subject fundusze unijne pl
dc.subject Unia Europejska pl
dc.subject gmina Grybów pl
dc.subject municipality pl
dc.subject local development pl
dc.subject European subsidies pl
dc.subject the European Union pl
dc.subject the Municipality of Grybów pl
dc.title Wykorzystanie funduszy unijnych na finansowanie zadań gminy na przykładzie Gminy Grybów pl
dc.title.alternative The use of EU funds for financing of municipalities on the example of community Grybów pl
dc.type masterThesis pl
dc.date.updated 2017-01-11T13:47:34Z


Files in this item

This item appears in the following Collection(s)

  • Prace magisterskie [3237]
    [Zgodnie z obowiązującą procedurą nie udostępniamy pełnych wersji prac dyplomowych]

Show simple item record

Search WSB-NLU Repository


Advanced Search

Browse

My Account

Statistics

Info