Influence of Creativity and Social Capital on the Entrepreneurial Intention of Tourism Students

WSB-NLU Repository

Show simple item record

dc.contributor.author Chia, Chien-Ching
dc.contributor.author Liang, Chaoyun
dc.date.accessioned 2017-02-26T11:47:13Z
dc.date.available 2017-02-26T11:47:13Z
dc.date.issued 2016
dc.identifier.citation Chia, Ch.-Ch., Liang, Ch., Influence of Creativity and Social Capital on the Entrepreneurial Intention of Tourism Students. Journal of Entrepreneurship, Management and Innovation (JEMI), 2016, vol. 12, nr 2 : Innovation in Services or Industry and Entrepreneurial Intention. Ed. by K. Klincewicz, A. Ujwary-Gil, s. 151-167 pl
dc.identifier.issn 2299-7326
dc.identifier.uri http://hdl.handle.net/11199/9740
dc.description.abstract Regional knowledge coordination and the systematic promotion of rural culture using a combination of ecological advantages and environmental education are emerging topics in discussions on entrepreneurship. Considering that both creativity and social capital are critical factors for developing touristic activities, this study investigated their influences on the entrepreneurial intentions of tourism students in a metropolitan area, with the objective of contributing towards talent development in touristic entrepreneurship. A survey was administered at one university in Taiwan, and 213 valid subjects were analysed. The results first revealed that tourism students’ creativity was divided into two dimensions, namely originality and usefulness; that social capital could be categorised as being either bridging or bonding; and that entrepreneurial intention was divided into conviction and preparation. The results indicated that tourism students with higher levels of creativity showed stronger entrepreneurial intentions. The usefulness of creativity had a stronger influence on entrepreneurial conviction than on entrepreneurial preparation. In addition, bridgingbased social capital had a significant influence on the entrepreneurial conviction of tourism students. The results of this study may serve as a reference for tourism administrators in the development of strategies for human resources management, particularly in personnel selection and training. pl
dc.description.abstract Koordynacja regionalnej wiedzy i systematyczne promowanie kultury wiejskiej, przy wykorzystaniu kombinacji ekologicznych przewag i edukacji ekologicznej, pojawiają się w dyskusjach na temat przedsiębiorczości. Biorąc pod uwagę, że zarówno kreatywność jak i kapitał społeczny są kluczowymi czynnikami dla rozwoju działalno- ści turystycznych, w tym badaniu sprawdzano ich wpływ na przedsiębiorcze intencje studentów turystyki w obszarze metropolitalnym, mając na celu przyczynienie się do rozwoju talentów w turystycznej przedsiębiorczości. Badanie przeprowadzono w jednej z uczelni na Tajwanie, na próbie 213 studentów. Wyniki wykazały, że kreatywność studentów turystyki została podzielona na dwie płaszczyzny, a mianowicie oryginalności i użyteczności; kapitał społeczny może być zakwalifikowany jako pomostowy lub spajający; a intencje przedsiębiorcze zostały podzielone na przekonanie i przygotowanie. Wyniki wskazują, że studenci turystyki z wyższym poziomem kreatywności wykazują silniejsze intencje przedsiębiorcze. Użyteczność kreatywności miała większy wpływ na przedsiębiorcze przekonania niż na przedsiębiorcze przygotowania. Ponadto, pomostowy kapitał społeczny miał istotny wpływ na przedsiębiorcze przekonania studentów turystyki. Wyniki tego badania mogą służyć jako punkt odniesienia dla administratorów turystyki w rozwoju strategii zarządzania zasobami ludzkimi, szczególnie w selekcji i szkoleniu personelu. pl
dc.language.iso en pl
dc.publisher Foundation for the Dissemination of Knowledge and Science "Cognitione" ; Wyższa Szkoła Biznesu - National Louis University pl
dc.rights open access pl
dc.rights Attribution-NonCommercial-NoDerivs 3.0 Poland *
dc.rights.uri http://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/3.0/pl/ *
dc.subject creativity pl
dc.subject entrepreneurial intention pl
dc.subject social capital pl
dc.subject tourism students pl
dc.subject kreatywność pl
dc.subject intencje przedsiębiorcze pl
dc.subject kapitał społeczny pl
dc.subject studenci turystyki pl
dc.title Influence of Creativity and Social Capital on the Entrepreneurial Intention of Tourism Students pl
dc.type article pl


Files in this item

The following license files are associated with this item:

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record

open access Except where otherwise noted, this item's license is described as open access

Search WSB-NLU Repository


Advanced Search

Browse

My Account

Statistics

Info