Gospodarka odpadami jako element ochrony środowiska naturalnego w Polsce na przykładzie województwa małopolskiego

WSB-NLU Repository

Show simple item record

dc.contributor.advisor Honkisz, Małgorzata
dc.contributor.author Gładysz, Anna
dc.date.accessioned 2017-06-28T10:06:19Z
dc.date.available 2017-06-28T10:06:19Z
dc.date.issued 2010-10-24 23:38:34
dc.identifier.uri http://hdl.handle.net/11199/9998
dc.description.abstract Celem niniejszej pracy jest ukazanie problemu zagospodarowania odpadów jako palącej kwestii gospodarczej i ekologicznej, a w tym kontekście aktualnego stanu gospodarki poszczególnymi rodzajami odpadów w Polsce, ze szczególnym uwzględnieniem województwa małopolskiego. Praca zawiera cele i zasady oraz podstawy prawne ekologicznej gospodarki odpadami, istotne informacje dotyczące charakterystyki rodzajów i właściwości odpadów, jak również ogólny przegląd wybranych instrumentów finansowych gospodarki odpadami. Przedstawiono również przykłady kompleksowej gospodarki odpadami w wybranych krajach Europy i świata i poddano ocenie gospodarkę odpadową w Polsce na ich tle. W opracowaniu podjęto próbę weryfikacji hipotezy, która brzmi następująco: w przypadku odpadów jedynie budowa zintegrowanego systemu ich zagospodarowania zapewni z jednej strony wysoką jakość środowiska naturalnego, a z drugiej - zwiększy efektywność wydatkowanych środków na ochronę środowiska, a tym samym przyniesie wymierny efekt ekonomiczny. Realizacji celów, które określono powyżej, służy struktura pracy. W rozdziale pierwszym omówiono determinanty polityki ekologicznej i system środków służących realizacji jej celów, określono podstawowe funkcje i zasady prawa ochrony środowiska, oraz przedstawiono aspekty społeczne, biologiczne i ekonomiczne ochrony środowiska. W rozdziale drugim dokonano klasyfikacji poszczególnych rodzajów odpadów według odpowiednich kryteriów, omówiono również szczegółowo system ustawodawstwa polskiego w zakresie gospodarowania odpadami. W rozdziale trzecim zostały zawarte informacje o wpływie odpadów na środowisko naturalne i zdrowie człowieka, w dalszej części przedstawiono praktykę gospodarowania odpadami w Polsce i dokonano analizy porównawczej z działaniami wybranych krajów europejskich i świata w tej dziedzinie. Ostatni punkt rozdziału przedstawia charakterystykę wybranych instrumentów finansowo-prawnych w zakresie ochrony środowiska i gospodarki odpadami w Polsce. W rozdziale czwartym przedstawiono charakterystykę województwa małopolskiego w aspekcie środowiskowym, omówiono założenia i priorytety polityki ekologicznej województwa wynikające z analizy SWOT, przeprowadzonej pod kątem problemów ochrony środowiska. W dalszej części rozdziału przedstawiono sposób wdrażania Programu Ochrony Środowiska w województwie i potrzeby finansowe związane z jego realizacją. Ostatni, piąty rozdział w całości został poświęcony gospodarce odpadami w województwie małopolskim. Dokonano tu identyfikacji problemów związanych z gospodarką odpadami, przedstawiono rodzaje i ilości zebranych odpadów i sposoby ich zagospodarowania, omówiono w sposób szczegółowy wytyczne Planu Gospodarki Odpadami, oraz sposób finansowania zadań związanych z gospodarką odpadami w województwie. W trakcie pisania niniejszej pracy wykorzystano polskojęzyczną literaturę przedmiotu, akty prawne, analizy, statystyki i raporty branżowe oraz materiały uzyskane za pośrednictwem sieci Internet. Zakres czasowy pracy obejmuje lata 2001-2008. pl
dc.language.iso pl pl
dc.rights licencja niewyłączna
dc.subject odpady komunalne pl
dc.subject ekologia pl
dc.subject segregacja odpadów pl
dc.subject ochrona środowiska pl
dc.subject polityka ochrony środowiska pl
dc.subject gospodarka odpadami pl
dc.title Gospodarka odpadami jako element ochrony środowiska naturalnego w Polsce na przykładzie województwa małopolskiego pl
dc.title.alternative Waste management as an element of environment protection policy in Poland as exemplified in malopolska province pl
dc.type masterThesis pl
dc.date.updated 2017-06-22T08:08:58Z


Files in this item

This item appears in the following Collection(s)

  • Prace magisterskie [3237]
    [Zgodnie z obowiązującą procedurą nie udostępniamy pełnych wersji prac dyplomowych]

Show simple item record

Search WSB-NLU Repository


Advanced Search

Browse

My Account

Statistics

Info